Máličko

                              Máličko Keď slza bôľu lícom kanie nám,Vzkriesený Kriste, Ty nás poteš sám.Buď útechou nám už tu v časnostia stále veď nás – k večnej radosti! Amen J 16, 16 – 23 a: “Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. (17) Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko a neuvidíte ma a zase máličko, a uvidíte ma? a Idem k Otcovi? (18) Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. (19) Ježiš zbadal, že...

Čo je dobré?

                                               Čo je dobré?  Žd 13, 20 – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. (22) Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. (32) Vedzte, že nášho brata Timotea už...

Nasledujme dobrého Pastiera

                      Nasledujme dobrého Pastiera Tys’ dobrý Pastier, Jezu Kriste,Na pastvách lásky si nás pas!A stvor nám srdce nové, čisté,By uzreli sme nebies jas!Nuž, veď nás, veď nás, milý Pane,Daj počuť vždy Tvoj drahý hlas –Za Tebou kráčať odovzdanea spočinúť raz v ríši krás!  Amen  J 21, 15-19: “Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov! (16) Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma...

Dobrý pastier

Ó Jezu, dobrý pastieru!Ty mňa, svoju ovcu, hľadáš;Tys‘ mňa prebudil k pokániu,Ty mi zahynúť nedáš.Keď som klesol v hriechu hrob,zblúdil od slova Tvojho,Tvojej milosti vzkriesil hlas,mňa človeka hriešneho. Ó Jezu, dobrý pastieru!udeľ mi tú milosť,by som Tvoju konal vôľu,a mal vždy všetkého dosť.Pas ma na pastvine zelenej,voď k prameňom života,nes na ramenách, vystríhajma Tvoja láska a dobrota! Ó Jezu, dobrý pastieru!voď Izraela svojho,cez púšť a sveta lesť hroznúdo mesta nebeského,kde jeden bude ovčineca kde Tys‘ Pánom večným:ó príď, z tej biedy vyveď násv ten Jeruzalem krásny.

Rehor Uram Podtatranský — Pokoj vám!

„Vstal z mŕtvych Kristus!“ — A hľa večné blahouž letí svetom, kresťanský kde dom; —i pokoj ducha, vykúpený drahoto krvou Krista, rozmáha sa v ňom; —a pocit slasti v srdciach zemských detíhor‘ na modlitbe krídlach milo letíta v stánky večné, v modrú neba kloň! Len Jeruzalem, mesto to na hore,ach, nezná pokoj, ani nemá ho;bo nedeľného rána jasné zoremu dali v údel dačo strašného.„Vstal z mŕtvych Kristus!“ slovo plné spásymu zvukom hromu desného dač hlási;v ňom ono tuší kliatby večnej jho! I učeníkov verných nebies Pánatiež objal, strachu v duši desný cit. —Sú spolu, — avšak na úsvite ránauž zamkli dvere, zavreli svoj byt;bo „pred  židovským strachom“ duša trnie; —čo...

Peter Pavol Zgúth — Zostaň s nami!

Vstal Kristus z mŕtvych! plným viery hlasomzavznelo slovo ústami zbožných žiena, zvlniac hruďou, mohutným otrasomzahnalo všakej pochyby mhlistú tieň;milosti plnej lúč srdce studenéohrial: zplesalo vierou zbožné plemä. A druhého dňa dva mužia zas‘ spolu,do Emaus idúc o tom vedú reči,— a badať jaksi pochyby i bôľutieň v tvári, smutný výzor aspoň svedčí —v tom cestou muž sa pridruží neznámyk nim, sloviac: Aká tieseň vládne vami? Ty sám jeden si — odpoveď tak zneje —z mnohých do mesta prišlých z dialnej strany,ktorýs‘ neslyšal oné divné deje?Zmučený Kristus v hrobe pochovaný . . .no prázdne miesto — kameň odvalený —niet ho tam!...

Miloslav Krčméry (Benjamín) — Vstal z mŕtvych Kristus

Vstal z mŕtvych Kristus!Bárs hnusná zrada vydala Ho v rukybiskupov krve Jeho žiadostivých;bárs krivých svedkov rota — dľa náukypokrytcov spupných, farizejov ľstivých — oproti Nemu skrivodlive svedčí;bárs Kaifáš sám sa polapiť Ho v rečiuž trúfa; a bárs starších rada celá:„je hoden smrti!“ volá rozochveláradosťou hriešnou, že už našli vinu:nič naplat! Všetky nástrahy sa minúhneď cieľa, náhle svitne deň ten tretí,v ňomž slnce Božie prázdny hrob osvieti. Nič naplat! Trebárs vedú zviazanéhoku Pilátovi, aby vyniesol súd,súd prísny k smrti kríža ohavného,jak ľud chce, kričiac: „Ukrižovaný buď“!Nič naplat! Trebárs Pilát i oprotisvedomiu plní vôľu zpitej roty;a vydáva Ho, by ukrižovanýbol Golgaty na...

Janko Kráľ — Kedy už ty vydáš dušu Hospodinu?

Udrela nešťastná pre ten svet hodina,na kríž zavesili nebeského Syna,zavýskala hŕba sťa víťaz vo vojne,zaplakali duše dobré a pokojné.Zaplakala mati, zaplakal svätý Ján,na kríži v posmechu visí nebeský Pán.Nevídané divy, nevídané zraky:Pán medzi zbojníkmi ako lotor dáky,nevídané divy, nevídaní ľudia,tak Syna Božieho ako lotra súdia.Ale čože Bohu, keď sa z lásky zníži,ale hľaď tamtoho druhého na kríži.Celkom, celkom nahý, ako ho dal Pán Boh,krv mu čierna tečie z boka, hlavy a nôh,podošvy mu pália, v srdci má kopiju,miesta črepa na smäd pri ústach má zmiju.Telo od bolesti černie a omdlieva —ten si nič nerobí, ba čo viacej spieva.Ešte keby mohla,...

Emil Boleslav Lukáč — Kristus na Golgate

Je súmrak. Slnko klesá. Vietor plače v stráni.Na Golgate je tma. Čuť zvuky: „Eli, Eli, lama zabachtáni?“Tam dolu mesto drieme. (Skončila sa dráma?)Na Golgate je tma. Tak slabo znie len: „Eli, Eli, lama?“ . . . Dav zmizol zpod dreva, dav divý, vztekom rozbesnelý,a vzduchom vznáša sa len stažujúce: „Eli, Eli?“ . . .Oblohy čalún mračnom zastretý. Tma príšerami hrozí.Tam medzi lotrami, tam zmiera On, Syn človeka, Syn Boží.Ó jak sa stala udalosť hľa neslýchaná táto?Pribili pastiera a rozpŕchlo sa bojazlivé stádo.Je drevo hany rudé; pýri sa snáď, rumení, rdie v stude?Kto vinu túto odpyká, kto za ňu kajať bude?Zem...

Ján Boor — Pilát

„Ja na Ňom žiadnu vinu nenachádzam,nemôžem na smrť vydať nevinného,súď Ho podľa svojho zákona, ľude sám,ja len potrestám a prepustím Ho.Nuž, čo učinil? Nevinný že isteje, tvrdím opäť, jak som riekol prve“. Ľud volá: „Nechceš počuť hlasy naše?Chceš, aby ti cisár činil sám výčitky?Ukrižuj Krista, prepusti Barabáša,krv Jeho na nás i na naše dietky!“A slabý Pilát strachom predesený,by snáď za zradcu nebol považovaný,Ho oslobodiť úmysel svoj mení . . .Vydáva rozkaz, aby bol ukrižovaný. Kedykoľvek pozerám, ako Pilát umývasi svoje ruky vodou krv nevinnú, svätú,vždy si vzdychnem: žiaľ Bohu! tak to bývaaž podnes: mnohých cirkev má Pilátov!Pred svetom trnú, ľakajú...