Máličko

                              Máličko Keď slza bôľu lícom kanie nám,Vzkriesený Kriste, Ty nás poteš sám.Buď útechou nám už tu v časnostia stále veď nás – k večnej radosti! Amen J 16, 16 – 23 a: “Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. (17) Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko a neuvidíte ma a zase máličko, a uvidíte ma? a Idem k Otcovi? (18) Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. (19) Ježiš zbadal, že...

Čo je dobré?

                                               Čo je dobré?  Žd 13, 20 – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. (22) Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. (32) Vedzte, že nášho brata Timotea už...

Nasledujme dobrého Pastiera

                      Nasledujme dobrého Pastiera Tys’ dobrý Pastier, Jezu Kriste,Na pastvách lásky si nás pas!A stvor nám srdce nové, čisté,By uzreli sme nebies jas!Nuž, veď nás, veď nás, milý Pane,Daj počuť vždy Tvoj drahý hlas –Za Tebou kráčať odovzdanea spočinúť raz v ríši krás!  Amen  J 21, 15-19: “Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov! (16) Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma...

Rehor Uram Podtatranský — Pokoj vám!

„Vstal z mŕtvych Kristus!“ — A hľa večné blahouž letí svetom, kresťanský kde dom; —i pokoj ducha, vykúpený drahoto krvou Krista, rozmáha sa v ňom; —a pocit slasti v srdciach zemských detíhor‘ na modlitbe krídlach milo letíta v stánky večné, v modrú neba kloň! Len Jeruzalem, mesto to na hore,ach, nezná pokoj, ani nemá ho;bo nedeľného rána jasné zoremu dali v údel dačo strašného.„Vstal z mŕtvych Kristus!“ slovo plné spásymu zvukom hromu desného dač hlási;v ňom ono tuší kliatby večnej jho! I učeníkov verných nebies Pánatiež objal, strachu v duši desný cit. —Sú spolu, — avšak na úsvite ránauž zamkli dvere, zavreli svoj byt;bo „pred  židovským strachom“ duša trnie; —čo...

Čo dáva Ježišov Krst?

                  Čo dáva Ježišov Krst? M 3, 13 – 17:    “Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. (14) On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? (15) Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.     (16) Ježiš, pokrstený, hneď vystúpil z vody, s hľa, otvorili sa nebesá a videl Duch Božieho, ktorý zostupoal ako holubica a prichádzal na Neho. (17) A hľa,...

Spievajme Hospodinu novú pieseň

Kriste, keď necháš násdo času na seba,len daj nám, čo dušii telu potreba!Veď nás Duchom svojim,a počuj naše chvály,aby sme s vernýmiv nebi Ti spievali. Amen  Sk 16, 25 – 34:      “Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. (26) Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. (27) Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. (28) Ale Pavel zavolal silným hlasom a povedal: Neubližuj si!...

Rebeka, pramatka Židov

„Padol som na kolená, sklonil som sa pred Hospodinom a dobrorečil som Bohu Abraháma, môjho pána, Hospodinovi, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som dcéru príbuzného môjho pána vzal pre jeho syna. A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, povedzte mi to; ak však nie, povedzte mi to tiež, a ja sa obrátim napravo alebo naľavo. Vtedy Lábán a Betúél odpovedali: Táto vec vyšla od Hospodina, nemôžeme ti na to odpovedať ani po zlom ani po dobrom. Tu hľa, pred tebou je Rebeka, vezmi ju a choď. Nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako hovoril...

Ovce Jeho pastvy

„Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.“ Ž 100, 3 Áno, tým ovciam Jeho pastvy na potešenie a povzbudenie sú napísané tieto riadky. Ponorme sa spolu do obsahu slova Božieho do Veľp. 2, 16‒17: ten verš v iných prekladoch Biblie znie takto: „Môj milý patrí mne a ja jemu, tomu, čo pasie medzi ľaliami. Prv ako zavanie deň a stratia sa tiene, obráť sa, milý môj.“ (ekumenický preklad) Tiene ‒ tu sa nemyslí tieň pred horúčosťou dňa, ktorý je potrebný, zdravý i príjemný, ale sú tu myslené večerné a nočné tiene, ktoré sa...

Karl Gerok − To je Pán

To je Pán! Čujte slovo pravej vieryod vôd Galilejskýchvravte tiež, nech sa ďalej šíripo končinách zemskýchPánom máte Ho nazývaťcelý svet má raz vyznať:To je Pán, to je Pán! To je Pán! Len v Ňom požehnanie zjavnéuprostred starostí, bdení!Vrhol som sieť − celú noc daromnebolo moje trápenie;z večera do rána som plakal,starosť svoju však nič nevykonal;to je Pán, to je Pán! To je Pán! Zákon Pána pravý jest,priamy Jeho rozkaz;na pravú stranu hodil som svoju sieť,zmizla neresť v ten čas;tak blažene nevie žiaden,tak kráľovsky platí len Jeden:to je Pán, to je Pán! To je Pán! Dávno stojí uprostred nás,nevrav že je...

Rogate – modlite sa

               Rogate – Modlite sa Zač by sme prosili, Ty dáš nám, Pane, Keď vierou úprimnou Srdce nám vzplanie. Ó, vzhliadni na svoj ľud, Veď ku pokoju – a niekdy prijmi nás, Až príde onen čas, Sám v náruč svoju. Amen  (M.R.) Mt 7, 7 – 11:  „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.() Lebo každý, kto prosí, dostane;  a kto hľadá, nájde;  a kto klope, tomu bude otvorené. (9) Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď si prosí chleba? (10) A keď si prosí rybu, či mu podá hada? (11) Keď...