Rehor Uram Podtatranský — Pokoj vám!

„Vstal z mŕtvych Kristus!“ — A hľa večné blahouž letí svetom, kresťanský kde dom; —i pokoj ducha, vykúpený drahoto krvou Krista, rozmáha sa v ňom; —a pocit slasti v srdciach zemských detíhor‘ na modlitbe krídlach milo letíta v stánky večné, v modrú neba kloň! Len Jeruzalem, mesto to na hore,ach, nezná pokoj, ani nemá ho;bo nedeľného rána jasné zoremu dali v údel dačo strašného.„Vstal z mŕtvych Kristus!“ slovo plné spásymu zvukom hromu desného dač hlási;v ňom ono tuší kliatby večnej jho! I učeníkov verných nebies Pánatiež objal, strachu v duši desný cit. —Sú spolu, — avšak na úsvite ránauž zamkli dvere, zavreli svoj byt;bo „pred  židovským strachom“ duša trnie; —čo...

Čo dáva Ježišov Krst?

                  Čo dáva Ježišov Krst? M 3, 13 – 17:    “Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. (14) On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? (15) Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.     (16) Ježiš, pokrstený, hneď vystúpil z vody, s hľa, otvorili sa nebesá a videl Duch Božieho, ktorý zostupoal ako holubica a prichádzal na Neho. (17) A hľa,...

Je Ježiš môj Boh?

„Pán môj a Boh môj!“ J 20,28 Je napísaných mnoho kníh o Bohu, Jeho spôsoboch, Jeho vlastnostiach aj o Jeho diele. Ak niektoré z nich čítame, tak sa nám stáva, že zostávame po prečítaní takí suchí a prázdni ako sme boli pred tým. Nič nám nedajú, pretože okrem konštatovania niekoľkých samozrejmých vecí nič neobsahujú. Naproti tomu, stačí niekoľko prostých, jednoduchých slov, ktoré vytryskujú z úprimného srdca človeka, ktorý má skúsenosť s Bohom a otvoria nám celé nebo slasti a blaha. Sprítomní nám Boha tak, že sa pri čítaní bojíme obhliadnuť, aby sme Ho nezneuctili svojim pohľadom, pretože sa nám zdá, že stojí...

Quasimodogeniti

                Quasimodogeniti Pane, Kriste, ktorý poznáš našu túžbu dotknúť sa Tvojich rán, Tvojich rúk, túžbu vidieť Ťa a tak sa presvedčiť  o Tvojom synovstve a vzkriesení,  prosíme maj trpezlivosť s nami… Otvor nám oči pre poznanie, že si živým Pánom svojej cirkvi a pôsobíš uprostred nás  svojím slovom a sviatosťami skrze Ducha Svätého. Daj sa nám poznať v svedectve slova apoštolov, ale aj v svedectve života tých, ktorí Ťa  s láskou verne nasledujú. Popraj i nám dar viery, činnej v službe evanjelia a v láske k našim blížnym. Amen Sk 13, 29 –...

Quasimodogeniti (1.n.po V.noci)

                  Quasimodogeniti Milý náš Pane, Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za veľkonočné víťazstvo nad smrťou a peklom. Ono je aj naším víťazstvom. Je darom, ktorý si nám pripravil a vydobil svojou smrťou  a svojim slávnym zmŕtvychvstaním. Prosíme, aby nás posilňovalo a napĺňalo  radosťou v našom živote i pri smrti a a viedlo k stálej oslave Tvojho svätého mena i Tvojho a nášho Otca nebeského. Nech nám slúži ako skutočná sila  k prekonávaniu hriechu v nás a okolo nás i k dokazovaniu lásky k našim blížnym. Popraj nám vieru, ktorá je z počúvania Tvojho...

Víťazstvo, ktoré premáha svet

  Víťazstvo, ktoré premáha svet Tou vierou čistou uč nás zmáhať svet –  na Teba, Kriste, v borbách pomyslieť, mať Tvojej veľkej, krásnej duše časť a tak svedectvo pravdy v sebe nájsť!  Amen (M.R.) 1 J 5,1 – 6: “Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, z Boha sa narodil; a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. (2) Podľa toho poznávame, že milujeme dietky Božie, keď milujeme Boha a plíme Jeho prikázania. (3) Lebo toje láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania;  a Jeho prikázania nie sú ťažké, (4) pretože  všetko,čo sa narodilo z...