Čo je dobré?

                                               Čo je dobré?  Žd 13, 20 – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. (22) Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. (32) Vedzte, že nášho brata Timotea už...

Nasledujme dobrého Pastiera

                      Nasledujme dobrého Pastiera Tys’ dobrý Pastier, Jezu Kriste,Na pastvách lásky si nás pas!A stvor nám srdce nové, čisté,By uzreli sme nebies jas!Nuž, veď nás, veď nás, milý Pane,Daj počuť vždy Tvoj drahý hlas –Za Tebou kráčať odovzdanea spočinúť raz v ríši krás!  Amen  J 21, 15-19: “Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov! (16) Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma...

Jeleň

„Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!“ Žalm 42, 2 Skôr ako bol stvorený jeleň, boli stvorené pre neho vysoké hory, na pastvu bujná tráva, k nápoju striebristé, bublajúce pramene aj velikánske skaly, aby sa mohol na nich zastať a z tých výšin svoje stádo ako kráľ spravovať a strážiť. Bol postavený do hotového. A tak hory sú pre jeleňa stvorené a jeleň pre hory, to dvoje nikdy neslobodno deliť. V horách jeleň smäd pocítiť nemôže, a keby aj, potrebuje len zbehnúť k prvému z krištáľových prameňov a napiť sa. Kde bol teda ten jeleň,...

Misericordias Domini. Dobrý pastier

Misericordias Domini – Dobrý pastier Pastieru, Kriste, i v tento čas pas ovce svoje, pas – ľud svoj spas. Veď ho a spravuj, lieč rany hoj, a niekdy v jeden ovčínec spoj!  Amen  (M.R.)    Ez 34, 1 – 2. 10 – 16:    “ Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: (2) Čľoveče, prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? – (10) Takto vraví Hospodin Pán: Ajhľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť...

Dobrý Pastier

                                                                                     Dobrý Pastier J 10, 11-16: “Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. (12) Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; (13) nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. (14) Ja som dobrý pastier: poznám svoje...