Ježiš je Boží Baránok

                                Ježiš je Boží Baránok Kriste, Tys za hriech nášBohu obeť živá,Tvoja zvesť nás tešía krv dušu zmýva.Mimo Teba nádejnemáme my v nikom –ó, buď naším Pánom,buď nám Prostredníkom ! Amen J 1, 29 – 31:    “Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je Ten, o ktorom som povedal: prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A ja som Ho neznal, ale aby bol...

Martin Braxatoris — Aj, vstupujeme . . .

„Aj, vstupujeme do Jeruzalema“ —Tak vraví k verným svojim Kristus Pán . . .I kráča, bárs znie v prívet anathema,bárs kynie kríž a smrť stred žhavých rán.On kráča . . . A ja zrakom zrosenýma srdcom pohnutým v púť jeho zieram, —i čuť mniem: za Ním, za Ním len a s Nímv púť kríža, slávy — k nebies dverám . . .Aj vstupujeme . . . Vstupuj, ľude môj,po boku Krista verne v púti stoj! — To cesta kríža . . . Kríž On vidí v diali,a seba na ňom, tam na Golgate, —no v srdci Jeho pokoj nebies králi,i...

Miloslav Krčméry (Benjamín) — Voľba

Mt 27, 15—26 Tak Barabáša si si vyvolila,ty luza biedna, zaslepená;a palicu si nad Kristom zlomila,od vodcov svojich zavedená!Už teraz lotra hlučne oslavuješa tým sa Božej milosti zbavuješ. Ó, srdce ľudské zlé je od mladosti,nehodné lásky Stvoriteľa.Hľa! Syna dal mu zo svojej milostiza Vodcu, Radcu, Spasiteľa.A ono prednosť buričovi dáva; —„buď ukrižovan‘!“ Kristu privoláva. Lež tak sa stalo podľa Božej rady.Sám Otec určil v svojom súde:Syn Jeho, — v Ňom mám všetky poklady —že medzi „zločincov počítaný bude“.No voľba ľudu jeruzalemskéhovypadla preds‘ len k zatrateniu jeho. Veď Pilátovi sami riekli hnedky,keď spýtal sa, čo s Kristom činiť?„Krv jeho na nás,...

Vnútorný zápas o poslušnosť

          Vnútorný zápas o poslušnosť —————————————————————————————— Joz 24, 1-2, 14-15, 25, 26 a 28: “Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavil pred Boha , prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto vraví Hospodin , Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach,otec Abrahamov a Náchorov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. – Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia zaVeľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinu! Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete...

Martin Braxatoris — Žaloba Pánova

Či pamätáš noc moju v Getsemane:môj smútok, tesknosť, zápas môj a lkaniei krvo-pot, nímž obličaj mi zrudol?Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš, jak v onej strastnej chvílimi hlavu vencom z tŕňa poranili?Ach, posmech, úškľab, slina, zloby kúdol!Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš hvizd biča, jazvy, rany?Od hlavy k pätám bol som zuráňaný,niet telom kúska, čo by celý zbudol —Či pamätáš, či pamätáš?Ach, beda, mnohý, mnohý, mnohý pozabudol! Či pamätáš, keď zmieral som? V tej chvílisa zem i nebo v žúžoľ zahalily,zem triasla sa a kameň pukal tu dol‘ — Či...

Peter Pavol Zgúth-Vrbický — Útočište hriešnych

4M 35 Toť vraždu ťažkú spáchal človek tenna blížnom nechtiac, ostrou ranou k zemiho zdrtiv v zlosti návale — a tieňkým halil skutok noci šerej desný,on prchal, prchal . . . Bôľ rozhostil nemýsa zavše dušou, zavše v hrúzo-tiesnitej zalkal bôľne, kvíľbu k nebu vzniesol:Môj Bože, súď ma, ztresci kruto, iste,môj hriech, ach veľký . . . ! — sotva však to hlesol,už prchal znovu v mesto-útočište. A lúče slnca zvíťazil zasnad temnom noci. Na úsvite ránatvár aspoň chvíľkou kmitla radosť pravá:hľa, kynie oku spásy časnej brána,tam mesto, v ňomž viac pomsta nemá práva,ni nemôž‘ stihnúť časnej smrti zkaza —tam...

Peter Pavol Zgúth – Moc lásky

L 7, 36–50 Farizej Krista k svojmu pozval stolu,nie z úcty, ani láskou k tomu hnaný:ať skúsi priazeň – myslel tak – a spolusvedectvo vydá o mne bez pohanypred svetom, aby zaskvela sa znova sláva Šimonova. A žena jedna hriešna veľmi, veľmi,jaknáhle zvesť tá zavznela v jej uši,bárs nepozvano, dnu vkročila dvermia hriešnej v slzách poľavila duši –tým prúdom spásnym viery od prameňaduša potešená. Farizej dumá: by tento bol pravý– jak ľud ho zovie – prorok v skutku, v slove,hej, iste znal by, hriech veliký, žhavýže zhrýza srdce, hlodá vnove, vnove,čo páše oná nešlechetná ženaMária Magdalena! No Kristus okom láskyplným...

Rehor Uram Podtatranský – V pôste

Ideš Pane, − Pane večnej slávy, −ideš smrti svojej v ústrety,ach, a ja Tvoj vyznavač tu pravýmám len tak stáť hriechom zamretý? Mám len hľadieť na tie Tvoje muky?Pozerať mám k Tebe hrozive?Či snáď v hneve zdvíhať svoje ruky?„Ukrižuj ho!“ volať zlobive? Ach, nie, − nieže! − I ja sTebou, Pane,idem na vrch, na vrch Golgata,kde pod krížom noha moja stane,tam, kde tiekla krev tá presvätá! Tam si kľaknem, − vyznám svoje viny, −vyznám hriechy, − áno vyznám ich;oľutujem svoje hriešne činy,ach, i kajať chcem sa, Pane, z nich! Tam si kľaknem, − a krev Tvoja, Kriste,ktorá stečie s Tvojho...

Nehanbime sa za evanjelium

                      Nehanbime sa za evanjelium Pôst, Bože, pôst,a hriechu dosťó, daj nám v duchuk Tebe dôjsť!Nech na nás skanieTo Tvoje zmilovanie!Pôst, Bože pôst –prosíme, teš nás,láskou hosť! Amen (M.R.)  Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. Amen          Kajúci bratia a sestry v Pánovi !    V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa v cirkvi veľa krát pripomína Ježišovo poníženie, utrpenie...

Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože,žehnaj nám z výsosti,nech neberieme darmodar Tvojej milosti.Nech v kríži radosť máme,bohatstvo v chudobe,tak dušu prichystámek tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla mi ťažká úloha, rozlúčiť sa s naším...