Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože,žehnaj nám z výsosti,nech neberieme darmodar Tvojej milosti.Nech v kríži radosť máme,bohatstvo v chudobe,tak dušu prichystámek tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla mi ťažká úloha, rozlúčiť sa s naším...

Myslime na veci Božie

                 Myslime na veci Božie Svätý Bože, milý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za to, že si nás priviedol do nového dňa a súčasne aj do nového obdobia cirkevného roku.Za to chválime Tvoje sväté meno.Súčasne prosíme, daj nám poznať Tvoju vôľu pri nás, keď opäť chceme hľadieť na kríž Tvojho Syna, nášho Pána.Pomáhaj nám stále viac prenikať do tajomstva Jeho utrpenia, smrti i vzkriesenia.Svojím Duchom Svätým nám otvor oči, aby sme videlinebezpečenstvo zotrvávania v hriechu a daj nám silu a odvahu k pravému pokániu.Túžime po Tvojej milosti a po Tvojom rozhrešení,aby sme v slobode ducha, v láske a...

O postení a pokúšaní

Pane Kriste, Tvoje pokušenie, nech pomáha i nám denne nad diablom vždy zvíťaziť, Teba večne velebiť! Amen. Mt 4, 1-11: ____________________________________________________________    „Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izrael“(1 Kr 21,1). V tomto príklade ukazuje Duch Pánov, že aj taký skvelý Boží muž a bojovník ako bol Dávid, nemôže nikdy „zaspať na vavrínoch“, keď ide o boj s takým nepriateľom, ako je satan. Je to nepriateľ prefíkaný a nebezpečný.     Do svojich osídiel chce získať práve ľudí najzbožnejších a Bohu najmilších. Jeho zámer je jasný – chce človeka úskokom odviesť od Pána Boha. Chce nás postaviť proti...

Ježišov a náš pôst

                 Ježišov a náš pôst       Pôst Tvoj na púšti, Kriste – ó, daj nám tiež stáť v ňom, nech našou skúškou v svete  a naším víťazstvom. Nech: chlieb, sláva, zlato nám myseľ nezmetie, lež za príkladom Tvojím žijeme vo svete! Amen   (M.R.) Mt 4, 1 – 11: “ Potom Duch vyviedol  Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal (2) Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. (3) Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby!...

Pokušenie a pád do hriechu

   Pokušenie a pád do hriechu Dobrotivý Bože, láskavý Otec náš! Počuj volanie svojho ľudu žalostiaceho  vo väzení a v putách hriechov a neprávostí. Pozdvihni na nás svetlo svojej tváre,  aby sme večne nezahynuli. Hľadaj nás aj vtedy, keď sa my pred Tebou skrývame, keď pred Tebou utekáme, alebo keď sa vyhovárame  na blížnych, že iba oni a nie my máme podiel na hriechu. Ďakujeme, že nás tak miluješ, že si nám poslal Vykupiteľa – že si dal svojho jednorodeného Syna na kríž za nás, hoci sme iba prach a popol. Amen  1 M 3, 1 – 7: “ Had...

Trojnásobné pokušenie učeníkov

Trojnásobné pokušenie učeníkov L 22, 31 – 34: “ Tu povedal Pán: Šimon, Šimon, ajhľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, (32) ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. (33) On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s Tebou aj do väzenia aj na smrť. (34) Ježiš mu riekol: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma znáš”. Amen Bohumilí kresťania! Posledné dni, ktoré se prežili, priniesli viacero prekvapujúcich správ. Nečakané odstúpenie pápeža Benedikta XVI. z jeho úradu prekavapilo svet i...

Prvá pôstna nedeľa: Ježiš je Víťaz

  Ježiš je Víťaz! V pokúšaní, Keď nás hriechy rôzne vábia, Pomôž zdolať zlosti diabla, Pane Kriste milovaný! Nech jak Ty i my sme stáli, Hodný pravdy – Božej chvály. A po čase –  V stanoch večných spoj nás zase. Amen  /M.R/.  Lk  4,1-13:                             Milí bratia a sestry v Kristu  Pánu!          Na pamiatku 40 dňového postenia Pánovho zachovávame v cirkvi 40 dňový pôst. Jeho  obsahom nie je natoľko telesné postenia sa, ale to, čo Kristus Pán hovorí a zdôrazňuje v svojom slove. Predovšetkým je to tá pravda a...