Milujme slávu Božiu, nie slávu ľudí.

          Milujme slávu Božiu, nie slávu ľudí  Jak synovia svetlapevne a stálechoďme a konajmeku Božej chvále.Čím je svet horší – mytým väčšmi bdejme,a nik nás nezvedie do kráľovstva tmy.  Amen (M.R.) J 12, 35 – 43: “Riekol im Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte dokiaľ máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie kam ide. (36) Dokiaľ máte sveto, verte v svetlo, aby ste neboli synovia svetla! To povedal ježiš, potom  odišiel a ukryl sa pred nimi. (37) Aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, neuverili v Neho, (38) aby...

Kedy vidíme správne?

                          Kedy vidíme správne? Viac nie sme tmou, lež svetlo v Pánu, Neberme nadarmo, milosť nám danú. Nechže sa duch náš, jak náleží, postí, v dobrote, pravde a spravodlivosti. Amen (M.R.) J 9, 35 – 42:    “ I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? (36) Onen odpovedal takto: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? (37) Riekol mu Ježiš: Veď si Ho videl; to je on, čo hovorí s tebou. (38) A on povedal: Verím,Pane! a klaňal sa Mu....

Žite ako milované deti svetla

Čo nečisté v nás, Pane očisť, jak synom svetla uč nás ísť, nespúšťať sa, a jak sa svedčí odolať zvodu márnych rečí. Nech láska k Tebe naša cnosť, k nej vedie nás i tento pôst… Daj hojne, hojne z tejto cnosti a niekdy spoj nás vo večnosti! Amen   (M.R.) Ef 5, 1 – 8: “ Napodobňujte teda Boha ako milované dietky (2) a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás, dar a obeť Bohu príjemnej vône. (3) Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sluší na svätých...

Žime ako deti svetla

Ef 5, 1-8: “Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sluší na svätých; ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, – čo sa nesluší; ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstva v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte...