Martin Braxatoris — Aj, vstupujeme . . .

„Aj, vstupujeme do Jeruzalema“ —Tak vraví k verným svojim Kristus Pán . . .I kráča, bárs znie v prívet anathema,bárs kynie kríž a smrť stred žhavých rán.On kráča . . . A ja zrakom zrosenýma srdcom pohnutým v púť jeho zieram, —i čuť mniem: za Ním, za Ním len a s Nímv púť kríža, slávy — k nebies dverám . . .Aj vstupujeme . . . Vstupuj, ľude môj,po boku Krista verne v púti stoj! — To cesta kríža . . . Kríž On vidí v diali,a seba na ňom, tam na Golgate, —no v srdci Jeho pokoj nebies králi,i...

Koľko kvetov a nardu sme Mu ochotní venovať?

          Koľko kvetov a nardu sme Mu ochotní venovať? Ako Máriino stvor nám srdce, Pane,Vždy pokorné, oddané a čisté –Ako Marine by sme mali dlane,K modlitbe späté pred tvárou Tvojou, Kriste!Ako Mária, by vzácne masti narduLásku a vieru sme prinášali Tebe –Na každom kroku vždy vyznávali pravdu,z milosti Tvojej raz obdržali nebe!  Amen. (M.R.) J 12, 1 – 8: “Šesť dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. (2) Pripravili u tam teda pohostenie a Marta posluhovala; Lazar bol medzi tými, ktorí stolovali s Ním. (3) Tu Mária...

Palmarum

J 12, 1 – 8:  “Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého Ježiš bol vzkriesil z mŕtvych. (2) Pripravili Mu tam teda pohostenie a Marta posluhovala; Lazar bol medzi tými, ktorí stolovali s Ním. (3) Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom naplnil sa vôňou masti. (4) Tu jeden z Jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý Ho mal zradiť, povedal: (5) Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? (6) Ale to povedal, nie že by mu šlo o...

Číslo 7 v Kristových utrpeniach

I. Sedem dní vo Veľkom (Tichom) týždni 1. Nedeľa (Kvetná): Kristov príchod do Jeruzalema.2. Pondelok: Kristus Pán preklial figový strom na ceste z Betánie do Jeruzalema.3. Utorok: Posledné Kristove reči v chráme.4. Streda: Judáš predáva svojho Pána.5. Zelený štvrtok: Kristus Pán ustanovil Večeru Pánovu a jedol veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi.6. Veľký piatok: Ukrižovanie a smrť nášho Spasiteľa.7. Biela sobota: Pán spočíva v hrobe. II. Sedem bolestných Pánových ciest. 1. Od večeradla do Getsemane.2. Z Getsemane do veľkňazovho domu.3. Od veľkňaza do zákonníckej rady.4. Od rady na nádvorie súdneho domu.5. Zo súdneho domu do Herodesovho paláca.6. Z Herodesovho paláca späť k Pilátovi.7. Od Piláta...

Martin Braxatoris — Ajhľa, vstupujeme

Pred Veľkou nocou z končín Galilejezástupy tiahnu k mestu z všetkých strán,z úst vstupujúcich ozón žalmov zneje, —a k zástupom toť druží sa aj Páni s dvanástimi – Idú radostne . . .V tom stíchne žalm a zvládne chvíľka nemá,a Ježiš vraví vážno-slávnostne:„Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema“ „a naplní sa prorocká reč cele:Syn človeka tam bude lapený,zľahčený, zbitý na duši i tele,na kríži v pokon umrie strýznený…“Tak vraví Pán. Vie všetko, všetko znáa predsa žiadnej obrany On nemá,mier v líci, v srdci smelosť zázračná —„Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema.“ Veď vie, že cesta kríža vedie v slávu,vie: tretieho dňa z mŕtvych vstane...

Pánova cesta do Jeruzalema

„Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych.“ Mt 16, 21 Mnoho požehnaných ciest, ktoré konal Spasiteľ Ježiš Kristus je poznačených v evanjeliách. O nich sa nikdy neprestane rozprávať. Mnohokrát skúšali ľudia vyhnať Krista a Jeho pamiatku z ľudskej mysle a z ľudského srdca. Múdrosť i hlúposť, zlosť aj lesť, učená veda aj surová nevera si podávali ruky na zotretie  Ježišovho mena a Jeho slávy. Tak ako za apoštolských čias Židia aj pohania sa usilovali, každý so svojej strany a svojimi zvláštnymi cestami a prostriedkami, zľahčiť...

SLUŽBY BOŽIE V MÉDIÁCH

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1.4.- 15.4.2021  30.03.21  Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier  Z médií ROZHLAS ZELENÝ ŠTVRTOK – 1. apríl   Regina ZápadViera v živote 21.05 – 21.50Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 VEĽKÝ PIATOK – 2. aprílRádio SlovenskoPrenos Pašiových Služieb Božích z evanjelického kostola v Hanušovciach nad Topľou 09.05 – 10.00Kazateľ: Martin Škarupa, zborový farár BIELA SOBOTA – 3. apríl  Regina ZápadEkuména vo svete 06.05 – 06.15Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 Rádio DevínNad Slovom 17.00 – 18.00 s Bohdanom Hroboňom   NEDEĽA – 4. apríl slávnosť veľkonočná    Rádio SlovenskoOpri sa o mňa 12.27 – 12.57Encyklopédia spravodlivých22.19 Rádio DevínKrajina duše 07.00 – 08.00 Regina ZápadDuchovné...

Kto je tento?

                                     Kto je tento? J 1, 29 – 34: “Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A ja som Ho neznal, ale aby bol vyjavený Izraelovi, preto som prišiel krstiac vodou. (32) Ďalej svedčil Ján, hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom. (33) A...

M.Rázus: Na kvetnú nedeľu

                       NA  KVETNÚ  NEDEĽU                               (Martin Rázus) Hosana, Kriste… kráčaš zas, keď svitá jari krásny čas, a pučia vnove ratolesti: Hosana…ó, čuj — vedľa cesty! To duše naše volajú, a zdravia Ťa a vítajú! Ach, postoj pri nás, pozhovej, síl treba doby do novej, a kto nám dá, ak Ty nie, milý, k pravému žitiu pravej sily? Ľud prosí  –  ľudu svojmu daj, a v biedach sám mu požehnaj! Na chorých povznes svoje ruky a uľav...

Kvetná nedeľa – predzvesť víťazstva

                                                             Kvetná nedeľa – predzvesť víťazstva F 2, 5 – 11:” Tak zmýšľajte medzi sebou ako aj Ježiš Kristus, (6) ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, (7) ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. (9) Preto Ho aj Boh...