Peter Pavol Zgúth — Zostaň s nami!

Vstal Kristus z mŕtvych! plným viery hlasomzavznelo slovo ústami zbožných žiena, zvlniac hruďou, mohutným otrasomzahnalo všakej pochyby mhlistú tieň;milosti plnej lúč srdce studenéohrial: zplesalo vierou zbožné plemä. A druhého dňa dva mužia zas‘ spolu,do Emaus idúc o tom vedú reči,— a badať jaksi pochyby i bôľutieň v tvári, smutný výzor aspoň svedčí —v tom cestou muž sa pridruží neznámyk nim, sloviac: Aká tieseň vládne vami? Ty sám jeden si — odpoveď tak zneje —z mnohých do mesta prišlých z dialnej strany,ktorýs‘ neslyšal oné divné deje?Zmučený Kristus v hrobe pochovaný . . .no prázdne miesto — kameň odvalený —niet ho tam!...

Miloslav Krčméry (Benjamín) — Vstal z mŕtvych Kristus

Vstal z mŕtvych Kristus!Bárs hnusná zrada vydala Ho v rukybiskupov krve Jeho žiadostivých;bárs krivých svedkov rota — dľa náukypokrytcov spupných, farizejov ľstivých — oproti Nemu skrivodlive svedčí;bárs Kaifáš sám sa polapiť Ho v rečiuž trúfa; a bárs starších rada celá:„je hoden smrti!“ volá rozochveláradosťou hriešnou, že už našli vinu:nič naplat! Všetky nástrahy sa minúhneď cieľa, náhle svitne deň ten tretí,v ňomž slnce Božie prázdny hrob osvieti. Nič naplat! Trebárs vedú zviazanéhoku Pilátovi, aby vyniesol súd,súd prísny k smrti kríža ohavného,jak ľud chce, kričiac: „Ukrižovaný buď“!Nič naplat! Trebárs Pilát i oprotisvedomiu plní vôľu zpitej roty;a vydáva Ho, by ukrižovanýbol Golgaty na...

Mŕtveho Ježiša niet

             10. apríla 2023                       2. slávnosť veľkonočná Kázňový text: J 20, 11 – 18: “Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu (12) a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. (13)  Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili.  (14) Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš....

Martin Miloš Braxatoris — Na vzkriesenie

Čo smútiš, plačeš, dušo moja,v tom svete zášti, nepokoja,že krivda — v hoji, v páperí,že pravda — žobre u dverí,že záškodník ti robí škodu,vrah kope hrob ti, tvojmu rodu,že svetlo často hasne v tmách,že milí ľahli v mohylách — ?Ó, plesaj! Spása istá tu je,hľa, Kristus vstal a triumfuje…Len hor‘ sa! Otvor viery zrak!A skúsiš: prchne smútkov mrak.Triumfuj, Kriste! Pokor zlobu!vznieť svetlo, svieť nám v každú dobu;čo hynie, zmiera: obživ, vzkries –Spásou sa na náš národ vznes! (Ratoliestky s hory olivetskej)

Jozef Gašparík-Leštinský — Ty si trpel za nás

Ty si trpel za nás,Spasiteľu náš,preto Ťa prosíme:Kriste, uslyš nás!Svojím umučenímdaj nám, zlorečeným,to, čo sme stratilistálym hrešením.Obetoval si sa,na smrť dal si sa,aby slová Písmanaplnili sa;dľa nich si zadlávilhada a pripravildiabla o moc jeho,nás pekla zbavil. Trpel si bolestipre naše zlosti,zaplatils‘ za všetkynaše hriešnosti;bols’ pre nás ranenýpre nás usmrtený,aby sme my bolihriechov zbavení.Pohanom vydaný,ubičovaný,opľutý a hroznezamordovaný,Svoje rúcho čistézmáčal si, ó Kriste,v Svojej krvi a ňouspasils‘ nás iste.Len Tvoja dobrotato urobila,že nás z kliatby večnejvyslobodila:už sa nedesíme,Tebou sa tešíme;lenže pri tom všetkomstále hrešíme. Preto, Obranca náš,ráč vzhliadnuť na nás,aby si nadarmonetrpel za nás:daj nám myseľ novú,lásku k Tvojmu slovu,by sme do...

Radosť rastúca do sily a jasu

              Radosť rastúca do sily a jasu Hľa, už ťažký kameň odvalený! –a pri Jeho hrobe zbožné ženy…Boh vyviedol Pravdu z temnôt hrobu –tým zahanbil zradu, podlosť, zlobu!Kiež aj my vždy v pravde povstávame-večný život v Kristu získavame! Amen  (M.R.) Mt 28, 1 – 8: “ Po  sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. (2) A hľa, stalo sa veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň.(3) Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. (4)...

Tvoji mŕtvi budú žiť

       Tvoji mŕtvi budú žiť Vzkriesený Kriste, mocný Kráľu žitia,Ty premohol si smrť i pekla brány –Ach, akú radosť duše naše cítia,Že v Tebe život máme požehnaný !A prosíme Ťa, vzkriesený náš Pane,Príjmi dnes vďaku od nás, vďačných detí,Nech žiari zemou Tvoje požehnanie,Nech Tvoja pravda navždy vekmi svieti. Amen. ( M.R) Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milí bratia a sestry v Pánovi!    “Nastal nám čas preradostný, kresťania plesajme, nadišiel čas veľkonočný, radostne spievajme:     Vyšiel z hrobu náš Spasiteľ,      zvíťazil náš Vykupiteľ,     chválu Mu vzdávajme.” (ESP 141, 1)    Takto spieva dnes Pánova cirkev...

Koloman Banšell — Veľkonočné vzdychnutie

Vstal z mŕtvych sveta Spasiteľvstal z hrobu Kristus Pán!Ajhľa, živý je Premožiteľsmrti, pekelných brán! Preto my Teba, ó Bože,pokorne slávime,preto my Tebe radostnévďaky prinášame. Hovoriac: Kde ó smrť,kdeže je tvoja moc?Ó peklo, kde brány tvoje?Ó hrob, kde tvoja noc? Všetko to je premožené . . .Vstal z mŕtvych Kristus Pán,a v Ňom i nám je otvorenýnesmrteľnosti stan.

Karol Kuzmány — Vzkriesenie

Vstávajte, už nebo horí;čas je, Boh nové svety tvorí:Už ide Pán, už ide Pán.Vstaňte z hrobov sestry, bratia,už sa otvára neba stan!Tak skríknu anjeliv rozkošnom veselí: Hallelujah, hallelujah!Tu je deň zmŕtvych vzkriesenia. V sláve Otca zostupujeKristus, a s Ním sa približujezástup našich milých jasný.Všetci predkovia prichádzajú,potomci z hrobov vychádzajú.Prestal všetok nárek časný„Veď sme my len spali,a vy ste plakali!“Hosianna, Hosianna,večná radosť nám je daná. Česť, sláva Ti,sláva Ti, Kriste, Boží Synu,v blahoslavenú tú hodinuprídeš a vezmeš nás sebou.A prúd nesmiernej radostipotečie po celej večnosti,a my budeme tam s Tebou.Oko nevídalo,ucho neslýchalo,čo Ty nám dášv ten slávny čas:Sláva Ti, Kriste, Bože...

On priniesol pokoj

Ó Kriste, Slnce pokoja,skvej sa slávne nad nami,zažeň hriechu rozbroja,osvieť dom, školy, chrámy:Nech v svätom pokojiTebou všetko stojí,a potom z Božej milostidôjdeme pokoja večnosti. Amen. „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám!“ J 20, 19—21 Za zatvorenými dverami, utiahnutí od sveta, ukrytí pred ním, pre strach pred zlým svetom, skormútení a utrápení, sa nachádzajú...