Pozvanie k svadbe novej – Baránkovej

        Pozvanie k svadbe novej – Bránkovej Daj, Pane, myseľ dobrú,nám svetlom pravdy svieť,daj poznať znaky súdu,a modliť sa a bdieť:v adventnom duchu chodiť,v srdciach sa preporodiť –tak čakať Ťa a vstúpiťs Tebou v ten krajší svet. Amen (M.R.) Mt 22, 1 – 14:    “Ježiš hovoril im zase v podobenstvách: (2)  Kráľovstvo nebeské je podobné človeku – kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. (3) I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. (4) Poslal zase iných sluhov s odkazom: Povedzte pozvaným: Ajhľa, pripravil som hostinu, voly a kŕmny dobytok som pobil a všetko...

Pán – jediný sudca

                   Pán – jediný sudca Svedomie čistéPopraj nám Kriste,nebáť sa súdu,Na Tvoj príchodspokojne čakať,hriechu sa ľakať,pred Tebou, Pane,v nádeji čakať !  Amen (M.R.) 1 Kor 4, 1 – 5:    “Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. (2) Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. (3) Ale mne najmenej záleží na tom či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa nesúdim. (4) Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje ospravedlnenie; ale Pán je ten, ktorý ma...

Adventné bdenie

             Adventné bdenie L 12, 35 – 40: “ Majte bedrá opásané a sviece horiace (36) a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. (37) Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde bdieť; amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac, bude im posluhovať. (38) A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. (39) Uvedomte si: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu...

Adventné divy

    Adventné divy: Boh sa stal človekom, nás prijal                                      a stal sa služobníkom Úvodný modlitebný vzdych: Adventný Kráľ a Pán nášho života, ďakujeme Ti, že si vzal na seba ľudské telo, ale bez hriechu, pri svojom slávnom vtelení. Ďakujeme Pane Kriste, že si vo všetkom prijal a plnil vôľu Otca nebeského a oslávil si Ho, tak ako On Teba. Prosíme v dnešnú adventnú nedeľu, aby si nám pomáhal odstrániť všetko, čo nás rozdeľuje, triešti a robí nás chladnými voči bratom a...

Moc Ducha Svätého nás posilní v nádeji

   Moc Ducha Svätého nás posilňuje v nádeji Uč nás, Bože by sme išli v nádeji a v jednej mysli, v dobrej vôli, vierou noví v ústrety dnes Baránkovi !  Amen (M.R.) Rím 15, 4 – 13: “Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. (5) A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, (6) aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.(7) Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.(8)...

Mocnejší ako Ján Krstiteľ

                                                                   Mocnejší ako Ján Krstiteľ Daj nám čuť zvesť Tvojho slova, že k nám ideš znova, znova, potešiť nás, pridať sily. Nuž poď a príď, Pane milý! Tvoja pravda svet nám plní, skrehlých hreje na úslní, vedie k cnosti, omilostí… Nuž poď a príď, drahý Hosti! Amen (M.R) Mt 3, 1-12: “V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej (2) a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa...

Svedectvo o svetle

 Ján 1, 6-8; 19-28: “Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján. (7) tento prišiel na svedectvo; svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. (8) On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. – (19) A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? (20) Vyznal a nezaprel; a vyznal: Ja nie som kristus. (21) I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si prorok? Odpovedal: mie! (22) Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí...

2. adventná nedeľa

Stĺpy v chráme, alebo ruiny? Zj 3, 7 – 13: “ Anjelovi filadelfického zboru napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdový, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí; znám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. (9) Ajhľa, dám ti zo satanovej synagogy tých, čo hovoria o sebe že sú Židia, a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a poznali, že som si ťa zamiloval....

Adventný pohyb

Adventný pohyb Svieť nám, Slnko, Kriste milý, aby sme sa prebudili a aj vstali v zbožnom spechu z nebezpečného sna hriechu, obliekli sa v Teba, Kriste, Ty spasenie naše isté a chodili verne, stále, ako vo dne k Tvojej chvále. Amen. / ES 5,4.5/ Lk 1, 39 – 48 a: “V tie dni vstala Mária a rýchlo vydala sa na cestu do hornatého kraja, do mesta Júdovho. (4) I vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu. (41) Keď Alžbeta počula pozdrav Máriin, nemluvniatko pohlo sa v jej živote a Duch Svätý naplnil Alžbetu. (42) I zvolala silným hlasom a povedala:...

Vykupiteľ sa nezmenil

                                                      Vykupiteľ sa nezmenil… IZ 63, 10.15. a 16:  ” Ale oni sa priečili a zarmucovali Jeho svätého Ducha. Vtedy sa im zmenil na nepriateľa. On sám bojoval proti nim. (15) Pohladni z nebies a viď, zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. (16) Veď Ty si Otec náš, lebo Abrahám nevie o nás  a Izrael nás nepozná. Ty Hospodine, si...