Končí sa rok

„Prešla žatva, pominulo leto, no nie sme zachránení.“ Jer 8, 20 Príliš tvrdé slová? V proroctve Jeremiáša nenájdeme žiadne hladkanie. Jeremiáš nehovoril jemne, Jeremiáš hovoril tvrdo. A takto narieka prorok nad svojim národom, ktorý sa nechcel dať žiadnymi prosbami ani hrozbami odviesť od hriechu. Rok za rokom plynul, a jeho národ sa stále nachádzal len v otroctve hriechu. Jeremiáš vedel: ak sa Izraelský národ neobráti späť k Hospodinovi, od ktorého sa ďaleko vzdialil, isto zahynie; a on už videl úplnú blízkosť skazy, ktorá na nich čakala. Hospodin čakal rok za rokom na obrátenie národa; no nedočkal sa ho, a trest musel prísť;...

Až potiaľto nám pomáhal Hospodin

Až potiaľto nám pomáhal Hospodin Až posiaľ, Bože, pomáhal si nám,až po deň tento, až po túto chvíľu –nedarmo vzhliadol ľud Tvoj k výšinám,pocítil milosť Tvoju ako silu…Dnes, z vďaky čistej sa Ti koríme,žes’ vyplnil to, čo si verným sľúbil.Ó, vďaka, Bože, – čos i trpieť dal,však z lásky si nás zachoval. Amen  (M.R.)  1 Sam 7, 12:    ”Vtedy vzal Samuel kameň a postavil ho medzi Micpu a Šén, a dal mu meno: Eben-Ézer a riekol: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin”. Amen    Bratia a sestry v Pánu!    Stretáme sa tu v posledný deň roku Pánovho 2022, v...

Na koniec roka

A opäť už o jeden krok bližšiepred spanilý Tvoj svätý súd,veľký kráľov Kráľ, kniežat Knieža,posunul nás rýchly času prúd. Rok zas preč − s ním mnohé krásne chvíle,mnoho však i trpkých zašlo dôb,mnoho vzišlo, čo nám teraz milé,mnoho však i drahých zhltol hrob. A tak v svete všetko, všetko hynie,deň tu vzíde a sa stráca,Tvoja len bytosť nikdy nepominie,Tvoja len sláva večne potrvá. Preto, Pane Bože, z výsostisvojej na nás hriešnych dolu hľaď,svätým slovom srdce naše hosti,cestou pravdy kroky naše veď. Pane, nedaj, nedaj zahynúťdušiam pod návalom hriechu tu,po zemskej lopotnej pútik večnému nás povznes životu.

Kadiaľ si kráčal tento rok?

„Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie.“ Pr 27, 1 Tak nám hovorí Božie Slovo. Tým menej sa môžme vopred chváliť budúcim rokom. On môže byť jedným z najšťastnejším a zároveň jedným z najnešťastnejším rokom nášho života. Nezávisí všetko od nášho Boha; veľa záleží aj od nás, lebo platí prastará pravda: „ako si ustelieš, tak si ľahneš.“ V Knihe Jób čítame, že keď sa raz zišli a postavili pred tvárou Hospodinovou Jeho anjeli a kniežatá, aby každý vydal počet zo svojej práce a prijal ďalší rozkaz, tak prišiel aj nepriateľ Satan a len jeho jediného sa Boh pýta:...

Závierka roku 2021

                                     Závierka roku 2021 Ty počiatok i koniec si,ó, Bože jediný,a spoznať Teba ťažšie vernad morské hlbiny.Však ako Otec dals‘ sa znať-ó, daj sa dnes i náma vznes nás z lásky otcovskejta k nebies výšinám. Amen  (M.R.) Sk 17, 28 a: “Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme”. Amen     Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi!     Na prvý pohľad sa možno zdá, že dnes nemáme čo sláviť. K stredovekému prvému mužovi cirkvi Silvestrovi sa nehlásime a jeho meno neoslavujeme....

Pozoruj skúsenosti otcov

                Pozoruj skúsenosti otcov   Daj nám, Bože múdrosti, keď čas plynie, keď čas letí – ako otec svoje deti potešením nahosti ! Potvrď dielo, potvrď sám, čo dobrého medzi nami… Pod Tvojimi pod hviezdami zdvihni svoj ľud výšinám ! Amen (M.R.) Jób 8, 8 – 10 a 9, 1 – 10:    Pýtaj sa len skorších pokolení a pozoruj skúsenosti otcov! (9) Lebo my sme len včerajší a nič nevieme, lebo naše dni sú len tieň na zemi. (10) Oni ťa poučia a povedia ti slová, ktoré im plynú zo srdca.  –...

Jozef Gašparík-Leštinský – Dobrorečme Hospodinu…

Dobrorečme Hospodinu srdcom plným vďačnosti, že nás prijal za rodinu a dával nám v hojnosti požehnaním Svojím z neba všetko, čo nám bolo treba pre náš život pozemský i pre večný nebeský. Dobrorečme Hospodinu všetci, veľkí i malí, zato, čo po tú hodinu z Jeho rúk sme prijali a prosme Ho všetci vrúcne, aby vznášal i budúcne ruku Svoju nad nami i našimi dietkami. 1924

Usmernenie predsedníctiev ECAV o konaní vianočných bohoslužieb

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom  17.12.20  Predsedníctva ECAV  Stanoviská a vyjadrenia Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,      pandemizcká situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame žiaľ stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.      Od soboty 19. decembra začína platiť celoštátny lockdown s niekoľkými výnimkami. Medzi ne patrí aj cesta na bohoslužby a z bohoslužieb. Režim samotných bohoslužieb má upraviť Úrad verejného zdravotníctva. Žiadne jeho opatrenia však zatiaľ nie sú zverejnené....

Služby Božie: Na závierku občianskeho roka

    Bohoslužby na “Závierku občianskeho roku”.    Tak znie oficiálne pomenovanie služieb Božích v posledný deň občianskeho roku. Tak ho nachádzame v Agende z roku 1996, ktorá je záväzná pre všetky cirkevné zbory ECAV a jej služobníkov. Tieto služby Božie nie sú síce tak masovo navštívené ako na Štedrý večer, ale predsa sa ich mnohí veriaci, i tí vlažnejší, radi zúčastňujú. Majú tiež svoje “čaro” a svoj význam.         Služby Božie na “Závierku občianskeho roku” nie sú žiadnym cirkevným sviatkom. Spadajú však do vianočného slávnostného obdobia a vo všetkých kostoloch sú ešte vianočné stromčeky. Ich význam vidíme...

Ponuka, ktorá trvá

  Ponuka, ktorá trvá Ty počiatok i koniec si, ó, Bože jediný, daj nám to poznať dnes i lásky Tvojej hlbiny. Ty ako Otec dals’ sa znať, ó, daj sa znať i nám a vznes nás z milosti Kristovej  ta, k nebies výšinám!  Amen  (M.R.) 2 Kor 13, 13: “Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami!” Amen    Bratia a sestry v Pánu!    Posledný raz v tomto roku sa schádzame v Božom chráme. Každý z nás si sem prináša svoje vlastné pocity, hodnotenia i očakávania, ktoré sú typické pre posledné chvíle starého...