Cestou evanjelia k blahoslavenstvu

                  Cestou evanjelia k blahoslavenstvu                   Mt 5, 20 – 26:    “Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. (22) Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! –  prepadne ohnivému peklu. (23) Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, (24) nechaj svoj dar...

Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi

        Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo Ťa vyznávajú verne – bohabojne… Ó, uč i nás v pravde stáť jak verným sluší   a niesť evanjelium vďačne ku spaseniu duší.  Amen (M.R.) Žd 13, 7 – 8:       “Spomínajte na svojich vodcov,ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky”. Amen     Bratia a sestry v Pánovi!      Včera svätila cirkev sviatok apoštolov Petra...

Keď je žatvy mnoho

                               Keď je žatvy mnoho To Tvoje kráľovstvo,keď zlý svet srdcia mámi,to Tvoje kráľovstvonech rastie medzi nami…Ó, Kriste, Pane náš,buď s nami v búrke bojova mocne zastri násraz večnou láskou svojou.  Amen (M.R.) Mt  9, 35 – 38; 10, 1, 5 – 7:    “ Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (36) Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera....

Svedectvo o svätom Bohu

 Svedectvo o svätom Bohu Dnes radostne Ťa chceme chváliť – Svätý –Ústami, srdcom jednu pieseň pieť!Bože, nad všetky povýšený svety –A predsa lásky rozprestieraš sieťNa duše naše, srdcia poškvrnené -…Dnes na kolenách chceme vyznávať:Tys’ Pánom naším, Pánom nebies, zeme!Stratený raj nám v sebe prinavráť !K svätému sľubu zaviaž, Bože milý,Trojica svätá, z ktorej prúdi jas…Ó, k sláve Tvojej by sme iba žili!Do rúcha lásky, pravdy odej nás!  Amen (Z.O.) Iz 6, 1- 8: “V roku keď umrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. (2) Serafi stáli nad Ním, každý...

Anička Jurkovičová – Hurbanová – verná dcéra slovenského národa

   Anička Jurkovičová – Hurbanová – verná dcéra slovenského národa                   (*6.apríla 1824 – + 2.februára 1905)     200.výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky v niekdajšej Nitrianskej stolici Aničky Jurkovičovej neušlo pozornosti mnohých kultúrnych pracovníkov, novinárov, hercov, ochotníkov i radových občanov najmä z miest súvisiacich s jej životom a službou slovenskému národu. Slovenská pošta vydala v tomto roku poštovú známku pripomínajúcu 200.výročie jej narodenia. Evanjelikom je jej život a služba dobre známa, vzácna a trvalo inšpirujúca a preto si jej osobnosť ako vernej evanjelickej kresťanky radi pripomíname.          Anička...

Ján Stránsky a jeho doba

        Ján Stránsky a jeho doba       Pri 300. výročí smrti verného, smelého, horlivého a nezlomného svedka Kristovho a evanjelického farára Jána Stránskeho si môžeme uvedomiť pravdivosť slov nábožného pevca:  “Dedičmi tých sme, čo umierali  pre pravdu Tvoju za časov zlých,  a ktorí túžbu len jednu mali, abys‘ bol Pánom potomkom ich” .(ESP č.565,v.3)     Ján Stránsky sa narodil na Myjave v rodine, ktorej pôvod niektorí hľadajú medzi exulantami z Čiech, alebo Moravy po bielohorskej porážke. O dátume jeho narodenia, rodičoch a mladosti nemáme žiadne informácie. Jeho meno sa po prvý krát objavuje v...

Spomienka na 105.výročie smrti M.R.Štefánika

Sobota 4.mája 2024                                   Piesne: ES č.231, 696                                                                         Text: Mk 10, 43                   105.výročie smrti M.R.Štefánika “Kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je služobníkom”.    105.výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, syna košariskej evanjelickej farárskej rodiny Pavla...

Máličko

                              Máličko Keď slza bôľu lícom kanie nám,Vzkriesený Kriste, Ty nás poteš sám.Buď útechou nám už tu v časnostia stále veď nás – k večnej radosti! Amen J 16, 16 – 23 a: “Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. (17) Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko a neuvidíte ma a zase máličko, a uvidíte ma? a Idem k Otcovi? (18) Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. (19) Ježiš zbadal, že...

Čo je dobré?

                                               Čo je dobré?  Žd 13, 20 – 25: “Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, (21) nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. (22) Prosíme vás však, bratia, prijmite radi toto napomenutie, veď len nakrátko som vám písal. (32) Vedzte, že nášho brata Timotea už...

Nasledujme dobrého Pastiera

                      Nasledujme dobrého Pastiera Tys’ dobrý Pastier, Jezu Kriste,Na pastvách lásky si nás pas!A stvor nám srdce nové, čisté,By uzreli sme nebies jas!Nuž, veď nás, veď nás, milý Pane,Daj počuť vždy Tvoj drahý hlas –Za Tebou kráčať odovzdanea spočinúť raz v ríši krás!  Amen  J 21, 15-19: “Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov! (16) Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma...