Vnútorný zápas o poslušnosť

          Vnútorný zápas o poslušnosť —————————————————————————————— Joz 24, 1-2, 14-15, 25, 26 a 28: “Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavil pred Boha , prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto vraví Hospodin , Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach,otec Abrahamov a Náchorov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. – Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia zaVeľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinu! Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete...

Prečo Ježiš plače?

                                                 Prečo Ježiš plače? L 19, 41- 44, 21, 5 a 24: “Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním (42) a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; (43) lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac zovrú zo všetkých strán (44) a zrovnajú ťa zo zemou, i tvoje dietky, a nenechajú v tebe...

Čo robil dvanásťročný Ježiš v chráme?

             Čo robil dvanásťročný Ježiš v chráme? Kriste, Tys’ slúžilOtcu svojmu v chráme –Ó, nech i my takna chrám pamätáme;známosťou pravou nech vzrastáme v Bohu,tak poznáme to, čoduši ku osohu. Amen. ( M.R.) Lk 2, 41- 52:     Povedzme si v dnešnú nedeľu, prvú po Zjavení, niečo o podstate našich evanjelických služieb Božích.      Začnime otázkou: Čo robil dvanásť ročný Ježiš v chráme? Prvá odpoveď ktorá plynie z prečítaného evanjelia je, že v chráme slávil sviatok Veľkej noci(Paschu) spolu so svojimi zemskými rodičmi. Tak naplnili obyčaj a tradíciu rodinnú, náboženskú i národnú. Jozef a Mária...

Pokloňme sa Kráľovi

       Pokloňme sa Kráľovi Buď svetlom naším,ó, Pane, vo dne v noci –ach buď nám na pomociv tej ceste do Betlehema!…A veď nás, veď,a žehnaj slabým, Pane,jak mudrci od východu,nech ľud Tvoj niekdy u jasieľ Ti stane! Amen (M.R.) Mt 2, 1-3 , 9-12: “ Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za časov kráľa Herodesa, ajhľa mudrci od východu prišli do Jeruzalema (2) a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. (3) Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa as ním celý Jeruzalem. -(9)Oni...

Konfiteor

                                       Konfiteor Z milosti Tvojej, Bože,cestu žitia poznáme,v nej duch náš hriešnosť zmôže,keď síl z nej čerpáme.Ach, Pane, ľud svoj i dnesjak Otec uhostia v slove svojom prinesi darov milosti!  Amen (M.R.) 1 J 1, 8 – 10 a 2, 1- 3:     “Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme, a nieto v nás pravdy. (9) Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (10) Ak hovoríme, že...

Tri spomienky

                          Tri spomienky Dan 12, 2-3:  “Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. (3) Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky”. Amen                Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu Ježiši!       Dnešná nedeľa a tieto služby Božie nadväzujú bezprostredne na dva cirkevné sviatky, ktoré sme svätili v druhej polovici týždňa. Mám na...

Zomrel brat farár v. v. ThB. Pavel Proksa

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 18.12. 2016 si Pán Boh povolal z časnosti do večnosti brata farára v..v ThB. Pavla Proksu vo veku 97 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 22.decembra 2016 o 13.00 hod.v Evanj.a.v.chráme Božom v Holíči.   „Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil Hospodine, Bože verný“. Žalm 31,6

Dve pamiatky a čo ich spája

J 5, 21- 25: “Lebo ako Otec kriesi mŕtvych, a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce. (22)  A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdá Synovi, (23) aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. (24) Veru, veru, vám hovorím:  kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd,  ale prešiel zo smrti do života. (25) Veru, veru, vám hovorím: Prichádza hodina, (už) je tu,  keď mŕtvi počujú hlas  Syna Božieho, a tí, čo ho počujú, budú žiť.” Amen. Milí bratia...

Ježiš, Jeho matka a rodina

                                   Ježiš, Jeho matka a rodina Mt 12, 46 – 50: „Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním. (47) I povedal mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou. (48) Ale On odvetil a povedal tomu, ktorý Mu to hovoril: Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? (49) Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia.(50) Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou aj matkou“. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Otázky o podstate a úlohách rodiny rezonujú stále častejšie...

Vstup do seba

Vstup do seba Lk 15, 11-32: “ A hovoril ďalej: jeden človek mal dvoch synov. (12) Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. (13) Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhl si imanie. (14) Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a om začal núdzu trpieť. (15) Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na pole svine pásť. (16) I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali...