Ján Stránsky a jeho doba

        Ján Stránsky a jeho doba       Pri 300. výročí smrti verného, smelého, horlivého a nezlomného svedka Kristovho a evanjelického farára Jána Stránskeho si môžeme uvedomiť pravdivosť slov nábožného pevca:  “Dedičmi tých sme, čo umierali  pre pravdu Tvoju za časov zlých,  a ktorí túžbu len jednu mali, abys‘ bol Pánom potomkom ich” .(ESP č.565,v.3)     Ján Stránsky sa narodil na Myjave v rodine, ktorej pôvod niektorí hľadajú medzi exulantami z Čiech, alebo Moravy po bielohorskej porážke. O dátume jeho narodenia, rodičoch a mladosti nemáme žiadne informácie. Jeho meno sa po prvý krát objavuje v...

Aký Advent – také Vianoce

                    Aký Advent – take Vianoce Počujeme hlas Tvoj, Otče drahý –Nuž žehnaj, žehnaj naše túžby, snahy.Ísť za hlasom tým stále – každodenne…A srdce stvor nám čisté, oddané a verné!Veď Tvoja láska veľká, neskonaláJežiša Krista svetu – istú nádej dala.Čo otvára nám nebo, núka večnú spásu!Načúvať chceme, Otče, Tvojmu hlasu. Amen  (Z.O.) Žd 10, 19 – 25: “Keďže teda, bratia, máme dôveru, že vojdeme do svätyne skrze krv Ježišovu (20) touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez vlastné telo; (21) a keďže máme aj veľkého...

Menoslov žalovaných z Turej Lúky za obranu kostola 14.Júla 1672

                   Menoslov žalovaných na Turej Lúke 1672                         za obranu kostola 14.júla 1672    Uviedli sme (viď: Tragédia Senice Turej Lúky a okolia pred 350 rokmi), že súdny proces s obžalovanými sa začal v Sobotišti dňa 5. 9.1672 a jeho forma bola pomerne mierna v porovnaní s mimorianym súdom v Trnave v tom istom roku s bratislavskými mešťanami, ktorých na čele s farárom Titiusom odsúdil na smrť a stratu majetku, hoci trest smrti bol napokon zrušený, ale aj v porovnaní s...

Ako spomíname?

                       Ako spomíname? Skloň sa k nám, Bože, z milostia podaj v našich smútkoch ramä:sám poteš – slovom uhosti,keď spomíname…spomíname…Veď len Tys’ naša útechaa nádeje i sily zdrojom…Duch Tvoj nás zúfať nenechá,veď pokoj skvitá v lone Tvojom…Amen ( M.R.) Mk 4, 35  – 41: “V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! (36) I opustili zástup a vzali Ho so sebou, tak ako bol na lodi; aj iné lod boli s Ním. (37) Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa...

Reformačný odkaz

                      Reformačný odkaz Zvesť pravdy Tvojej, Bože,ráčils‘ nám zachovaťa ako otcom našími nám dáš zvestovať.Ó, daj, nech ako onii my tak v nadšenítúžime po tej pravdea večnom spasení!  Amen (M.R.) Ef 2, 8 – 9: “Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9) nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.” Amen    Bohumilí kresťania, bratia a sestry!    Ako mocné údery kladiva znejú nám dnes opakovane slová apoštola Pavla: “Lebo milosťou ste spasení !”     Je to prekvapujúci, nečakaný, ale...

Poznajme tvár našej duchovnej matky

         Poznajme tvár našej duchovnej matky                Ef 2, 4 – 10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení! – (6) a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, (7) aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. (8) Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9)...

O dvojakom chlebe a pokrme

                   O dvojakom chlebe a pokrme Za lásku Tvoju, Bože, svätúza úrodu, za živobranie,Za milosť, čo máš k zlému svetu,Úprimné príjmi ďakovanie!Za chlieb žitia, nímž’ sám si, Pane,Sa k Tebe vznáša vrúca chvála,Ku nebies trónu Tvojmu planie,Dobrota večná, neskonalá!Nuž, sýť nás sebou samým, Kriste,By túžili sme v nebies stany;Tys’ život náš i útočište –Nám úkrytom sú Tvoje rany!  Amen (Z.O.) J 6, 24 – 29: “Keď teda zástup videl, že Ježiš nie je tam, ani Jeho učeníci, vstúpili do loďky a prišli do Kafarnaumu, hľadajúc Ježiša. (25) Keď Ho našli, na druhej...

Staré prikázanie a nový život

   Staré prikáznie a nový život To najvyššie, ó, Božeuč ľud svoj zachovávať,ku Tebe hľadieť s láskoua blížnych milovať,tak duch ten bude s nami,čo v Kristu dal si nám,a z prachu biednej zemenás vznesie k výšinám. Amen (MR) 1 J 2, 7 – 17:    “Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. (8) A predsa ako nové prikázanie píšem vám, čo je pravdivé v Ňom aj vo vás, pretože tma prechodí a svieti už pravé svetlo. (9) Kto hovorí, že je vo svetle, a brata...

Kde hľadať pomoc v chorobe

                        Kde hľadať pomoc v chorobe Svätý Bože, zvestujeme Tvoju chválu, keď môžeme aj dnes v jednote ducha a viery Tvoje slovo počuťa ním svoj život napraviť. Pre Ježiša Krista nášho Pánapohliadni na nás s láskou a vylieč nás z našich chýb a nedostatkov. Daj nám Ducha Svätého, v sile ktorého dokážeme premáhať zlo v nás i mimo nás. Popraj nám, aby sme Ťa oslavovali aj novým životom z viery. Amen Mk 9, 17 – 29: “ Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre, priviedol som k Tebe svojho syna, ktorý...

Tragédia Senice, Turej Lúky a brančského okolia pred 350.rokmi

  Tragédia Senice, Turej Lúky a okolia pred 350. rokmi     Je zarážajúce, že o nasledovných tragických udalostiach píšu naši historici pomerne málo. Viac si ich všímajú necirkevní historici, pravda značne tendečne, vydávajúcich ich za revolučné vzbury dedinskej a mestskej chudoby. Podobne aj rkc.historici dôsledne píšu o týchto udalostiach ako o “vzburách” proti cisárovi a vrchnosti.    Tieto udalosti sa netýkajú iba histórie konkrétnch cirkevných zborov, ale pri ich bližšom skúmaní zisťujeme, že sa stali súčasťou aj širšieho európskeho priestoru. Všímal si ich nielen viedeňský cisársky dvor, niektoré európske štáty i vtedajšia pápežská kúria. Predpokladáme, že cirkevné zbory, ktorých...