Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi

        Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo Ťa vyznávajú verne – bohabojne… Ó, uč i nás v pravde stáť jak verným sluší   a niesť evanjelium vďačne ku spaseniu duší.  Amen (M.R.) Žd 13, 7 – 8:       “Spomínajte na svojich vodcov,ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky”. Amen     Bratia a sestry v Pánovi!      Včera svätila cirkev sviatok apoštolov Petra...

Klasik slovenskej drámy Jozef Hollý – 145.výročie narodenia

                  Historický medailón Klasik slovenskej drámy Jozef Hollý – 145.výročie narodenia     Mladšie generácie len výnimočne poznajú meno a osobnosť evanjelického farára Jozefa Hollého, ktorý sa narodil 29.januára 1879 v Skalici. Viacerí však s úsmevom reagujú na známu repliku:“ Anča, aha, ja mám nožík! “ z jeho divadelnej hre “Kubo”, v nezabudnuteľnom podaní podaní herca Jozefa Krónera, ktorá sa stala známou vďaka televíznej inscenácii Martina Ťapáka, hoci sám autor túto repliku nenapísal. V minulosti patrila táto hra k najčastejšie hraným veselohrám mnohých ochotníckych divadiel na Slovensku.       Jeho rodisko,...

Tragédia Senice, Turej Lúky a brančského okolia pred 350.rokmi

  Tragédia Senice, Turej Lúky a okolia pred 350. rokmi     Je zarážajúce, že o nasledovných tragických udalostiach píšu naši historici pomerne málo. Viac si ich všímajú necirkevní historici, pravda značne tendečne, vydávajúcich ich za revolučné vzbury dedinskej a mestskej chudoby. Podobne aj rkc.historici dôsledne píšu o týchto udalostiach ako o “vzburách” proti cisárovi a vrchnosti.    Tieto udalosti sa netýkajú iba histórie konkrétnch cirkevných zborov, ale pri ich bližšom skúmaní zisťujeme, že sa stali súčasťou aj širšieho európskeho priestoru. Všímal si ich nielen viedeňský cisársky dvor, niektoré európske štáty i vtedajšia pápežská kúria. Predpokladáme, že cirkevné zbory, ktorých...

Žime podľa Ducha

                                   Žime podľa Ducha Nie telu dlžní sme, lež dlžníci sme ducha, by tak sme konali jak myseľ pravdu slúcha. Ó, žime duchom a  vždy po Božej vôli, aby sme s Kristom raz oslávení boli.  Amen  (M.R.) G 5, 16 – 23: “Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. (17) Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili to, čo by ste chceli. (18) Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom. ...

200. Výročie narodenia J. Podhradský v Skalici

MATICA SLOVENSKÁ, MESTO SKALICA, C.Z. ECAV NA SLOVENSKU SKALICA ZÁHORSKÉ MÚZEUM V SKALICI VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA SPOMIENKOVÉ PODUJATIE VENOVANÉ SPISOVATEĽOVI, EVANJELICKÉMU KŇAZOVI A ŠTÚROVCOVI JOZEF PODHRADSKÝ 200. VÝROČIE NARODENIA (19. 4. 1823, SKALICA – 13. 11. 1915 , JAGODINA, SRBSKO) APRÍLA 2023 (NEDELA), SKALICA PROGRAM 9:30 – EVANJELICKÝ KOSTOL V SKALICI SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE PRÍHOVORY HOSTÍ ODBORNÝ PRÍSPEVOK VENOVANÝ ŽIVOTU A DIELU JOZEFA PODHRASKÉHO PO SKONČENÍ PROGRAMU PRESUN K MIESTU, KDE STÁL RODNÝ DOM JOZEFA PODHRADSKÉHO

Bohuslav Tablic o očkovaní

                   Bohuslav Tablic o očkovaní       Evanjelický farár v Skalici Bohuslav Tablic (1769 – 1832) napísal a tlačou vydal kázeň: Památka Dobře zasloužilých lidí y po jejích smrti živá a požehnaná. Príležitosťouna napísanie kázne sa Tablicovi stalo úmrtie Adama Škultétyho (1748 – 1803), ktorý v rokoch 1770 – 1783 pôsobil ako učiteľ a kantor v Trenčíne, ktorý od roku 1784 prevzal úrad rektora latinskej školy v Skalici.     Kázeň Bohuslava Tablica chcela byť od počiatku čímsi viac ako len pamiatkou na život a tvorbu Adama Škultétyho. Zvláštne zásluhy si...

Adventné divy

    Adventné divy: Boh sa stal človekom, nás prijal                                      a stal sa služobníkom Úvodný modlitebný vzdych: Adventný Kráľ a Pán nášho života, ďakujeme Ti, že si vzal na seba ľudské telo, ale bez hriechu, pri svojom slávnom vtelení. Ďakujeme Pane Kriste, že si vo všetkom prijal a plnil vôľu Otca nebeského a oslávil si Ho, tak ako On Teba. Prosíme v dnešnú adventnú nedeľu, aby si nám pomáhal odstrániť všetko, čo nás rozdeľuje, triešti a robí nás chladnými voči bratom a...

Záslužné skutky – či viera?

Záslužné skutky – či viera? Lk 7, 1 – 10: “Keď Ježiš skončil všetky svoje slová v prítomnosti ľudu, ktorý Ho počúval, vošiel do Kafarnaumu. (2) A sluha jedného stotníka, (stotníkovi) veľmi drahý, bol na smrť chorý. (3) Keď stotník počul o Ježišovi, poslal k nemu starších spomedzi Židov s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. (4) Oni teda prišli k Ježišovi a prosili Ho naliehave, hovoriac:”Zasluhuje si, aby si mu vyhovel; (5) lebomiluje náš národ a vystavil nám synagogu. (6) Ježiš išiel teda s nimi. A keď nebol už ďaleko od domu, poslal stotník priateľov k Nemu s...

Dobročinnosť z ochoty, nie z prinútenia

            Dobročinnosť z ochoty,  nie z prinútenia            2 K 9, 6 – 9: “Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (8) A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba) , aj nadbytok pre každý dobrý skutok, (9) ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá...

Vody v jazere Betezda

Slovensko je krajina bohatá na vody podzemné i povrchové. Mimoriadne časté sú u nás vody minerálne a tiež liečivé pramene, pri ktorých vznikli svetoznáme kúpele. Dlho by trvalo všetky vymenovať. Nedávno bola zverejnená správa, že pri dedine Pečeňady ( pri Trnave) bol objavený liečivý prameň vody v hĺbke okolo 2 500 metrov. Jeho voda má podobné zloženie ako svetoznáme voda z Vichy vo Francúzsku. Je prevdepodobné, že onedlho tu vyrastie “vodný svet”, na ktorý sa môžu tešiť osobitne ženy, keďže tento druh vody zlepšuje pleť.        Aj Palestína je zemou mnohých prameňov. Dostatok vody Hospodin Izraelcom oznámil ešte...