Hajná Nová Ves

Mgr. Martin Bobák, námestný farár v CZ Nitrianska Streda  Spravodajstvo Nedeľa 22. 9. 2019 bola slávnostným dňom pre evanjelikov v cirkevnom zbore Nitrianska Streda, zvlášť pre fíliu Hajná Nová Ves. Domáci viery aj pozvaní hostia si slávnostnými Službami Božími pripomenuli 80. výročie Pamiatky posvätenia chrámu. Slávnostným kazateľom Slova Božieho bol dôstojný brat emeritný biskup Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo. Vo svojej kázni zdôraznil, že cirkvi má záležať na tom, aby všetci ľudia boli spasení. Chrám má byť nielen miestom stretávania sa, ale aj služby. Brat farár Mgr. Martin Bobák potom všetkým účastníkom pripomenul históriu stavby chrámu a zároveň poďakoval bratom a...