Cestou evanjelia k blahoslavenstvu

                  Cestou evanjelia k blahoslavenstvu                   Mt 5, 20 – 26:    “Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu. (22) Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! – prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! –  prepadne ohnivému peklu. (23) Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, (24) nechaj svoj dar...

Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi

        Spomínajme na svojich vodcov a stojme na základnom kameni cirkvi Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo Ťa vyznávajú verne – bohabojne… Ó, uč i nás v pravde stáť jak verným sluší   a niesť evanjelium vďačne ku spaseniu duší.  Amen (M.R.) Žd 13, 7 – 8:       “Spomínajte na svojich vodcov,ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania, a a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky”. Amen     Bratia a sestry v Pánovi!      Včera svätila cirkev sviatok apoštolov Petra...

Keď je žatvy mnoho

                               Keď je žatvy mnoho To Tvoje kráľovstvo,keď zlý svet srdcia mámi,to Tvoje kráľovstvonech rastie medzi nami…Ó, Kriste, Pane náš,buď s nami v búrke bojova mocne zastri násraz večnou láskou svojou.  Amen (M.R.) Mt  9, 35 – 38; 10, 1, 5 – 7:    “ Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagogách, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (36) Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli utýrané a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera....

Svedectvo o svätom Bohu

 Svedectvo o svätom Bohu Dnes radostne Ťa chceme chváliť – Svätý –Ústami, srdcom jednu pieseň pieť!Bože, nad všetky povýšený svety –A predsa lásky rozprestieraš sieťNa duše naše, srdcia poškvrnené -…Dnes na kolenách chceme vyznávať:Tys’ Pánom naším, Pánom nebies, zeme!Stratený raj nám v sebe prinavráť !K svätému sľubu zaviaž, Bože milý,Trojica svätá, z ktorej prúdi jas…Ó, k sláve Tvojej by sme iba žili!Do rúcha lásky, pravdy odej nás!  Amen (Z.O.) Iz 6, 1- 8: “V roku keď umrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. (2) Serafi stáli nad Ním, každý...

Máličko

                              Máličko Keď slza bôľu lícom kanie nám,Vzkriesený Kriste, Ty nás poteš sám.Buď útechou nám už tu v časnostia stále veď nás – k večnej radosti! Amen J 16, 16 – 23 a: “Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. (17) Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko a neuvidíte ma a zase máličko, a uvidíte ma? a Idem k Otcovi? (18) Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. (19) Ježiš zbadal, že...

Nasledujme dobrého Pastiera

                      Nasledujme dobrého Pastiera Tys’ dobrý Pastier, Jezu Kriste,Na pastvách lásky si nás pas!A stvor nám srdce nové, čisté,By uzreli sme nebies jas!Nuž, veď nás, veď nás, milý Pane,Daj počuť vždy Tvoj drahý hlas –Za Tebou kráčať odovzdanea spočinúť raz v ríši krás!  Amen  J 21, 15-19: “Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu Ježiš: Pas mojich baránkov! (16) Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či ma...

Ježiš je Boží Baránok

                                Ježiš je Boží Baránok Kriste, Tys za hriech nášBohu obeť živá,Tvoja zvesť nás tešía krv dušu zmýva.Mimo Teba nádejnemáme my v nikom –ó, buď naším Pánom,buď nám Prostredníkom ! Amen J 1, 29 – 31:    “Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. (30) Toto je Ten, o ktorom som povedal: prichádza po mne muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prv ako ja. (31) A ja som Ho neznal, ale aby bol...

Vnútorný zápas o poslušnosť

          Vnútorný zápas o poslušnosť —————————————————————————————— Joz 24, 1-2, 14-15, 25, 26 a 28: “Józua zhromaždil všetky kmene Izraela do Síchemu a povolal starších, predákov, sudcov a úradníkov Izraela. Keď sa postavil pred Boha , prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto vraví Hospodin , Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach,otec Abrahamov a Náchorov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom. – Preto sa teraz bojte Hospodina a slúžte Mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia zaVeľriekou a v Egypte, a slúžte Hospodinu! Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete...

Nehanbime sa za evanjelium

                      Nehanbime sa za evanjelium Pôst, Bože, pôst,a hriechu dosťó, daj nám v duchuk Tebe dôjsť!Nech na nás skanieTo Tvoje zmilovanie!Pôst, Bože pôst –prosíme, teš nás,láskou hosť! Amen (M.R.)  Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi. Amen          Kajúci bratia a sestry v Pánovi !    V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa v cirkvi veľa krát pripomína Ježišovo poníženie, utrpenie...

Čiňme pokánie a verme v evanjelium

                Čiňme pokánie a verme v evanjelium Čas príhodný, ó Bože,žehnaj nám z výsosti,nech neberieme darmodar Tvojej milosti.Nech v kríži radosť máme,bohatstvo v chudobe,tak dušu prichystámek tej Tvojej podobe !  Amen (M.R.) Mk 1, 14 – 15:    “Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley, zvestoval evanjelium Božie (15) a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!” Amen    Milí bratia a sestry v Kristu Pánu!     Rečníci na občianskych pohreboch na úvod často používajú vetu: “Pripadla mi ťažká úloha, rozlúčiť sa s naším...