Kolekta (modlitba) pri spomienke na M.R.Štefánika

     Kolekta –  pri spomienke na Milana Rastislava Štefánika v Košariskách Milostivý a dobrotivý Bože, ďakujeme Ti úprimne, / že si nám býval príbytkom od pokolenia do pokolenia .// Ďakujme Ti pri dnešnej pietnej spomienke za to, že si aj náš národ povolal do svojej služby/ a obdaril si ho vernými a požehnanými služobníkmi. // Zvlášť ďakujeme spoločne za veľké a vzácne dielo syna tohoto cirkevného zboru košarišského/ za Milana Rastislava Štefánika, ktorého si pred … rokmi náhle odvolal z tejto časnosti do večnosti .// Nech spočíva navždy v Tvojom milostivom náručí / a jeho pamiatka nech je požehnaná...

M.Rázus: Adventná modlitba (2)

Martin Rázus: Adventná modlitba (2)  Tá cesta Tvoja, Pane náš, nás večne s Tebou spája, Ty sám nás po nej vodievaš a uviesť chceš do raja. Ach, veď nás, drahý, cestou tou, a obdar láskou presvätou, jej sily nech nás hája! Nie kojiť hriešnu zvedavosť, lež posilu nájsť v boji, a počuť Teba, nebies Hosť, čo život pre nás strojí. A v Tvojom hlase poznať cieľ, čo si nám všetkým zjaviť chcel v tom sveta nepokoji. Praj potešenie čerpať tým, čo i dnes slzy ronia, zmietaným biedou, chudobným, v ich duši smútkov tôňa… K sirotám, vdovám, nemocným skloň sa sám...

Adventná modlitba (M.R.)

M.Rázus: Adventná modlitba Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nás v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nás opustených, – usúžených, ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom, aj lekárom! – Popraj svetla našim očiam, – uč sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti!  Amen

Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod         ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)                        Milosť Pána Ježiša Krista s nami. 1.adv.večiereň (roráty): Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi...

Blahoželanie k Adventu 2023 a k novému cirkevnému roku

        Blahoželanie k Adventu a novému cirkevnému roku    “Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach”! ( Mt 21, 9)    Pozdravujeme všetkých čitateľov a priaznivcov našej web.stránky, všetkých našich milých z kruhu rodiny i všetkých priateľov a známych z celej našej cirkvi –  slovami zvolania zástupov v Jeruzaleme, pri Pánovom slávnom príchode na osliatku.        Prišiel predivne a pokorne do tohoto sveta. Prišiel aj do Jeruzalema ako Kráľ pokoja a priali by sme si, aby nielen toto mesto, ale aj všetky mestá a dediny i malé samoty mohli prežívať...

Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem Hľa, stojím pri dverách a klopem…Otvorte. Láskou k vám mi srdce horí –Blahoslavený, kto mi pootvorí;Ja vojdúc, budem s ním tam večeraťa so mnou on -ja chcem mu blaha dať;Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom!Hľa, stojím pri dverách a klopem.Hľa, stojím pri dverách a klopem…Ó, Pane, náš, ó Spasiteľu milý!Viď! Dokorán sme bány otvorili –Ó, vojdi, vzácny požehnaný Hosť!Kto Teba má, má večne dosť a dosť…Nuž vojdi v srdcia, domy, v školy, chrámy !A potom večne ostaň s nami!  Amen

Advent

   Advent Túžili po Tebe, Pane, k nebesiam dvíhali dlane, túžbami plnili veky dospelí, starci, deti. Proroci pred dávnym časom mocným a posvätným hlasom istili národy sveta príchodom milosti leta. Vraveli, že prídeš, Kriste, že nám budeš útočište, že dáš spásu, radosť, pokoj, že budeš duší svetla zdroj. A ty si v čase plnosti zostúpil z nebies výsosti, učil si, trpel, z mŕtvch vstal a veriacemu život dal. Aj dnes prichádzaš, Pane náš, kľúčom milosti otváraš dvere sŕdc našich studených a nepokojmi súžených. Prichádzaj, Pane, prichádzaj! Srdcia pre seba otváraj a potom v nich sa uhosti, Knieža pokoja, radosti! Prichádzaj,...

Kedy vidíme správne?

                          Kedy vidíme správne? Viac nie sme tmou, lež svetlo v Pánu, Neberme nadarmo, milosť nám danú. Nechže sa duch náš, jak náleží, postí, v dobrote, pravde a spravodlivosti. Amen (M.R.) J 9, 35 – 42:    “ I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? (36) Onen odpovedal takto: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? (37) Riekol mu Ježiš: Veď si Ho videl; to je on, čo hovorí s tebou. (38) A on povedal: Verím,Pane! a klaňal sa Mu....

Juraj Tranovský: Modlitba na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom

Juraj Tranovský: Zjavenie Krista Pána mudrcom     Pane Bože, Ty si priviedol k jasličkám svojho Syna pohanských mudrcov, a tak dokázal svoju lásku aj k pohanským národom. Ďakujeme Ti, že si rozsvietil jasnú hviezdu evanjelia aj nám, aby sme tiež poznali toho istého narodeného Spasiteľa. Milý Otče, obdar nás svojou múdrosťou, aby sme sa nevzdali tohto svetla a nikdy nezablúdili. Lebo tam je aj dnes náš Pán a Pastier našich duší, kde sa pridŕžame verne v čistote Tvojho slova a Tvojich sviatostí.     Ako sa Ti, milý náš Emmanuel, odvďačíme za dobrodenie Tvojho narodenia a príchodu medzi  nás?...

M.Rázus: Suspíriá na 4.adv.nedeľu

M.Rázus: Suspíriá (vzdychy) na 4. adventnú nedeľu Mt 6, 6:” Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorí vidí v skrytosti, odplatí tebe”. Amen V tichučké dni, keď zima vonku, žehnaj nám, Bože v našom domku, vypočuj, čo pre Teba znáša ustarostená duša naša! Tá Tvoja láska nech nás hreje, rozptýli temno beznádeje, vyjasní čelo, zdrží v cnosti, keď predo dvermi čas radosti. Amen ———————————————— Byt môj nechže i stánkom Tvojím, kde sa ja v biedach uspokojím a v rozhovore s Tebou, Pane,...