M.Rázus: Adventná modlitba (2)

Martin Rázus: Adventná modlitba (2)  Tá cesta Tvoja, Pane náš, nás večne s Tebou spája, Ty sám nás po nej vodievaš a uviesť chceš do raja. Ach, veď nás, drahý, cestou tou, a obdar láskou presvätou, jej sily nech nás hája! Nie kojiť hriešnu zvedavosť, lež posilu nájsť v boji, a počuť Teba, nebies Hosť, čo život pre nás strojí. A v Tvojom hlase poznať cieľ, čo si nám všetkým zjaviť chcel v tom sveta nepokoji. Praj potešenie čerpať tým, čo i dnes slzy ronia, zmietaným biedou, chudobným, v ich duši smútkov tôňa… K sirotám, vdovám, nemocným skloň sa sám...

Adventná modlitba (M.R.)

M.Rázus: Adventná modlitba Pane, Kriste, Spasiteľu, dobrých vecí učiteľu, – vzhliadni na nás v zhromaždení, keď sme k Tebe obrátení, – príď náš Hosti a z milosti – ducha nášho rozradosti! Nenechaj nás opustených, – usúžených, ubolených, – žehnaj z lásky práci našej, Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom, tešiteľom, aj lekárom! – Popraj svetla našim očiam, – uč sa chystať ku Vianociam, i k tým časným, drahý Hosti – i k tým slávnym na večnosti!  Amen

Ježišov príchod (1)

                 Ježišov príchod         ( Adventné úvahy na adventné večerné bohoslužby, alebo roráty)                        Milosť Pána Ježiša Krista s nami. 1.adv.večiereň (roráty): Texty: Prvé čítanie: 1 M 3, 14 – 15: “Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok a nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dní svojho života. (15) Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi...

Blahoželanie k Adventu 2023 a k novému cirkevnému roku

        Blahoželanie k Adventu a novému cirkevnému roku    “Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach”! ( Mt 21, 9)    Pozdravujeme všetkých čitateľov a priaznivcov našej web.stránky, všetkých našich milých z kruhu rodiny i všetkých priateľov a známych z celej našej cirkvi –  slovami zvolania zástupov v Jeruzaleme, pri Pánovom slávnom príchode na osliatku.        Prišiel predivne a pokorne do tohoto sveta. Prišiel aj do Jeruzalema ako Kráľ pokoja a priali by sme si, aby nielen toto mesto, ale aj všetky mestá a dediny i malé samoty mohli prežívať...

Hľa, stojím pri dverách a klopem

Hľa, stojím pri dverách a klopem Hľa, stojím pri dverách a klopem…Otvorte. Láskou k vám mi srdce horí –Blahoslavený, kto mi pootvorí;Ja vojdúc, budem s ním tam večeraťa so mnou on -ja chcem mu blaha dať;Chlieb neba večný, pokoj, radosť v Duchu Svätom!Hľa, stojím pri dverách a klopem.Hľa, stojím pri dverách a klopem…Ó, Pane, náš, ó Spasiteľu milý!Viď! Dokorán sme bány otvorili –Ó, vojdi, vzácny požehnaný Hosť!Kto Teba má, má večne dosť a dosť…Nuž vojdi v srdcia, domy, v školy, chrámy !A potom večne ostaň s nami!  Amen

Advent

   Advent Túžili po Tebe, Pane, k nebesiam dvíhali dlane, túžbami plnili veky dospelí, starci, deti. Proroci pred dávnym časom mocným a posvätným hlasom istili národy sveta príchodom milosti leta. Vraveli, že prídeš, Kriste, že nám budeš útočište, že dáš spásu, radosť, pokoj, že budeš duší svetla zdroj. A ty si v čase plnosti zostúpil z nebies výsosti, učil si, trpel, z mŕtvch vstal a veriacemu život dal. Aj dnes prichádzaš, Pane náš, kľúčom milosti otváraš dvere sŕdc našich studených a nepokojmi súžených. Prichádzaj, Pane, prichádzaj! Srdcia pre seba otváraj a potom v nich sa uhosti, Knieža pokoja, radosti! Prichádzaj,...

M.Rázus: Suspíriá na 4.adv.nedeľu

M.Rázus: Suspíriá (vzdychy) na 4. adventnú nedeľu Mt 6, 6:” Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorí vidí v skrytosti, odplatí tebe”. Amen V tichučké dni, keď zima vonku, žehnaj nám, Bože v našom domku, vypočuj, čo pre Teba znáša ustarostená duša naša! Tá Tvoja láska nech nás hreje, rozptýli temno beznádeje, vyjasní čelo, zdrží v cnosti, keď predo dvermi čas radosti. Amen ———————————————— Byt môj nechže i stánkom Tvojím, kde sa ja v biedach uspokojím a v rozhovore s Tebou, Pane,...

Adventné divy

    Adventné divy: Boh sa stal človekom, nás prijal                                      a stal sa služobníkom Úvodný modlitebný vzdych: Adventný Kráľ a Pán nášho života, ďakujeme Ti, že si vzal na seba ľudské telo, ale bez hriechu, pri svojom slávnom vtelení. Ďakujeme Pane Kriste, že si vo všetkom prijal a plnil vôľu Otca nebeského a oslávil si Ho, tak ako On Teba. Prosíme v dnešnú adventnú nedeľu, aby si nám pomáhal odstrániť všetko, čo nás rozdeľuje, triešti a robí nás chladnými voči bratom a...

Martin Rázus: Príď, Pane, príď…

Martin Rázus: Príď, Pane, príď… Kade Ty ideš, Pane, kvitne kvieťa, to kvieťa lásky pravej – života… Ó, príď i k nám, my vrúcne prosíme Ťa, nech v nás sa zjaví Tvoja dobrota! Nie zvukom víchra – ale v tichom slove, čo hojí rany, slzy utiera,  k radostnej práci všetkých – i nás zovie, v záhrady mení trúchlosť cintera! Príď, Pane, príď – veď túžby mocne horia, objať Ti nohy, česť a chválu vzdať, lekárstvom bude Tvoja pomoc skorá, Tys’ vedel a vieš i dnes pomáhať! Skloň sa k nám biednym, chorým, osiralým, obohať v núdzi, poteš v trápení –...

Tichá radosť adventu

         Tichá radosť adventu Úvodná modlitba:     Skala vekov, Pane Ježiši Kriste, ty zostávaš vždy ten istý a Tvoje roky nikdy neprestanú. My si v každej premene času uvedomujeme plynutie času a svoju pominuteľnosť. Preto aj teraz na začiatku nového cirkevného roku vzhliadame k trónu Tvojej velebnosti.Tvoj príchod k nám, do našej časnosti, bol príchodm Kráľa pokoja, lásky a odpustenia. Ďakujeme, že tak prichádzaš aj k nám, tým viac, že vieme o svojej nehodnosti. Ďakujeme, že Tvoje vtelenie a zníženie sa k nám sa stalo počiatkom nášho vykúpenia v ktoré dúfame. Preto Tvoj druhý príchod v...