Divné cesty cirkvi

                             Divné cesty cirkvi       ( Kázeň na nešporných službách Božích v Sobotišti) Bože! Nevystihnuteľné sú Tvoje cesty            Tvoja múdrosť a sväté riadenie.            Nemožno ho plne pochopiť,            Avšak k dobrému cieľu vedieš všetko.            Založil si stálu Kristovu cirkev             v pominuteľnosti, ľuďom k spaseniu.             Daj žiť v nej k Tvojej ľúbosti ,           ...

Čo dáva Ježišov Krst?

                  Čo dáva Ježišov Krst? M 3, 13 – 17:    “Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. (14) On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? (15) Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.     (16) Ježiš, pokrstený, hneď vystúpil z vody, s hľa, otvorili sa nebesá a videl Duch Božieho, ktorý zostupoal ako holubica a prichádzal na Neho. (17) A hľa,...

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku – 1. slávnosť svätodušná 2022

Milí bratia a milé sestry, milí jubilanti! Dnes v kruhu rodiny cirkvi slávime jej narodeniny. Deň, ktorý nás vzájomne spája nielen s udalosťami prvých Letníc, ale v dare Ducha Svätého nás spája aj s mnohými generáciami, ktoré sa otvorili Jeho vanutiu a pôsobeniu. Udalosť, ktorá menila chod dejín a zmenila životy mnohých jednotlivcov. Ľudské dejiny sú popretkávané rôznym ovocím mocenských, vojenských, či iných ľudských síl. Aj dnešné vojnové konflikty vo svete, zvlášť ten na Ukrajine, sú poznačené dokazovaním moci, túžbou získať nadvládu nad inými, presadiť osobné egoistické záujmy na úkor iných. Vnímame, že dnešný svet si opäť vyhľadáva vodcov, ktorí...

GP zase zasadalo

Zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV 06.08.2021  11.08.21  Zuzana Poláková, sekreteriát ECAV  Oznamy Biskupský úrad ZD vo Zvolene bol v piatok 6. augusta miestom konania piateho zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV v tomto roku. V úvode rokovania Predsedníctvo ECAV informatívne spomenulo, že od posledného zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV, ktoré sa konalo 16. júna, prebehli dve per rollam hlasovania, na základe ktorých, bol do pracovného pomeru na GBÚ na miesto archivára prijatý br. Michal Šedovič a schválené bolo aj cirkevné nariadenie –Prevádzkový poriadok EIS ECAV, s platnosťou od 01.09.2021. Zasadnutie augustového generálneho presbyterstva sa primárne venovalo otázkam súvisiacim s prípravou septembrovej Synody ECAV, ktorá sa...

Pastiersky list k svätodušným slávnostiam

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2020 27.05.20 Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujeme pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého na apoštolov. Tešíme sa, že môžeme k vám pri tejto príležitosti prehovoriť ako pastieri cirkvi a vaši bratia. Túžime vám priniesť posilu a povzbudenie. Ešte lepšie povedané, prosíme o to, aby Duch Svätý bol zdrojom posily a požehnania pre váš každodenný život a vieru. Spolu s vami voláme: „Príď, Duchu Svätý, naplň nás!“ Svoje posolstvo pre svätodušný čas vyberáme z jedného z najúžasnejších textov, aké napísala ruka evanjelika. Je ním najmenšia z našich Symbolických kníh...

Vietor

„Tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.“ J 3, 8 Pripomíname si pamiatku vyliatia Ducha svätého. Nedokážeme si ani predstaviť veľkosť toho skutku, že Duch svätý v onen päťdesiaty deň po Vzkriesení Pána prišiel, aby na tejto zemi prebýval. Neprišiel ako hosť, ktorému sa nezveruje práca, ale prišiel ako pracovník. Prišiel, aby obživil mŕtve duše. Akým spôsobom? Takým, že ich privádza k Zdroju života, k Pánovi Ježišovi, že ich s Ním spája. Nebude sa nikto môcť pred Bohom vyhovárať, že do večného života nemohol prísť, lebo z Božej strany nebolo všetko dokonale pripravené. Pán Ježiš je tu otvorená...

Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa-(7)

  Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (7) Text prorocký: Iz 40, 9 – 11: Text: Lk 1, 67 – 69:        “Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval, hovoriac: (68) Požehnaný Pán Boh izraelský, že zhliadol na svoj ľud a vykúpil ho, (69) vyzdvihnúc nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, (70) ako hovoril ústami svojich starodávnych prorokov, (71) že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, (72) aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, (73) na prísahu, ktorou sa zaviazal...

Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (3)

     Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (3) Čítaný text: Iz 7, 10 – 17: Text: Lk 1, 26 -38:       “Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, od Pána Ježiša Krista” ! Amen        Dá sa predpokladať, že v ten jedinečný deň, keď poslal Pán Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne Márii, bol navonok celkom obyčajný deň. Deň, v ktorom si možno väčšina ľudí nielen v Galilei, ale v celom Izraeli, a pravdepodobne na celom svete povzdychla slovami knihy Kazateľa: ”Márnosť na...

Zlatica Oravcová – Jazyky akoby z ohňa

(Úryvok) Jazyky z ohňa, v srdci bodnutie, Pokánia slzy hučia dolinou – Až každá slza prijme perute A dá sa cestou spásy jedinou. Jazyky z ohňa, zasa nedeľa. Tisíce iskier vstáva z pahreby – A smelo volá duša nesmelá A každá iskra Pána velebí! Jazyky z ohňa – Srdcia otvorme! Ó, Duchu Svätý, zostaň pri nás, v nás! – Hlásajme s Petrom mocne, pokorne: Letnice prišli, milosti je čas! Jazyky z ohňa! – Cirkev Kristova, Láskavou rukou Slovo rozsievaj! – Ó, buďme všetci Boží poslovia, S Pánom nám kynie vytúžený raj!

Vody stvorenia

1 M 1, 2:“Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami”. Amen. Pred časom vysiela Slovenská televízia reláciu s názvom: Mojich desať divov. Pán Milan Lasica, ktorý bol tiež do relácie pozvaný ako “svoj” prvý div uviedol – vodu. Tým sa mi stal ešte viac sympatický ako predtým práve pre výber, ktorý už dávno zaujal aj mňa. Voda je iste divom pre mnohých a preto je vhodné o nej povedať niečo aj na základe svedectva Písma svätého. Pôstny čas je osobitne vhodný k duchovnému stíšeniu a rozjímaniu a preto predmetom nášho...