VODY – rieka Tigris

  VODY – rieka Tigris  Dan 10, 4 – 6:       “Dvadsiatehoštvrtého dňa prvého mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris, vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha; okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata, jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle…a zvuk jeho slov bol ako hluk davu”.      Obec Košariská, rodisko M.R.Štefánika, sa pri stom výročí jeho smrti dostala do povedomia Slovákov viac ako inokedy a preto mnohí navštívili jeho rodný dom v bývalej evanjelickej fare. Obec...

VODY – studňa v Bételi

                    V O D Y                                   Studňa v Bételi      1 Kr 13, 1 – 2, 4 – 10, 18 – 19:     “Na pokyn Hospodinov prišiel z Júdska do Bételu Boží muž, práve keď Járobeám stál pri oltári, aby kadil. Na pokyn Hospodinov zvolal proti oltáru: Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí kadievajú na tebe....

Vody – Studňa v Sícheme

1 Kr 12, 1 – 16; v. 25 n “Rechabeám odišiel do Síchemu, lebo do Síchemu prišiel celý Izrael ustanoviť ho za kráľa. Keď sa o tom dozvedel Járobeám, syn Nebatov, bol totiž ešte v Egypte, kam utiekol pred Šalamúnom… Vyslali za ním poslov a zavolali ho. Járobeám prišiel s celým zhromaždením Izraela a povedali Rechabeámovi: Tvoj otec urobil naše jarmo tvrdým, ale ty teraz uľahči tvrdú službu svojho otca a ťažké jarmo, ktoré na nás vložil a budeme ti slúžiť. Odvetil im: Odíďte na tri dni a potom sa vráťte ku mne! Ľud teda odišiel. Potom sa kráľ Rechabeám...

VODY – rieka JABBOK

Rieka Jabbok 1 M 32, 23 – 29: “Ešte tej noci vstal, pojal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a prekročil brod na Jabboku. Pojal ich a prepravil cez potok; prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe a Jákobovi sa vytkol bederný kĺb, keď s ním zápasil. A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora! Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. A ten sa ho opýtal: Ako sa voláš?...

Vody – rieka Eufrat

1 M 31, 19 – 21: “Lában odišiel strihať svoje ovce; zatiaľ Ráchel ukradla teráfim (domácich bôžikov), ktoré patrili jej otcovi. Tak Jákob oklamal Sýrčana Lábana, keďže mu neoznámil, že chce utiecť. A utiekol so všetkým, čo mal. Vzchopil sa, prebrodil Eufrat a obrátil sa smerom ku Gileádskemu pohoriu”.     Pri duchovnom putovaní k biblickým vodám sa zastavme aj pri rieke Eufrat. Je to najväčšia rieka na Blízkom východe, v západnej Ázii. Jej dĺžka je 2760 km, čo je len o 100 km menej ako tok rieky Dunaj. Vzniká na území dnešného Turecka (turecky Firat, v aramejčine to znamená:...

VODY – Izák, obnoviteľ studní v Geráre

1 M 26, 12 – 33:Potom Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali prsťou. Vtedy Abímelech povedal povedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si omnoho mocnejší ako my. Nato Izák odišiel odtiaľ, osadil sa v gerárskom údolí a ostal tam bývať.     Izák znova vykopal studne, čo...

VODY – Studňa Beér Lachaj Rói

                                               VODY                              Studňa Beér Lachaj Rói      1 M 16, 6 – 15:      “ Keď potom Sáraj tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na púšti do Šúru, a riekol: Hagar, dievka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona odpovedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol...

Voda na Golgote

  Voda na Golgote J 19,34:“Jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok, a hneď vyšla krv a voda”.      Ľudstvo hľadá dnes temer zúfalo vodu nielen na Zemi, ale už aj na Marse a príležitostne aj v hlbinách vesmíru. Je to pochopiteľné, lebo voda bola a je podmienkou života. V našej krajine, oplývajúcej veľkými zásobami spodnej vody i povrchových vôd, si neraz ani neuvedomujeme veľkosť tohoto bohatstva ktoré nám ešte zostalo . Neraz neveriaco krútime hlavami a nechápavo hľadíme na ľudí, ktorí dokážu žiť a prežiť aj na takom suchom mieste akým je púšť Sahara. S veľkým úsilím a...

Vody v jazere Siloe

J 9, 1 – 6:“Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu blato na oči a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe – čo v preklade znamená...

Vody v jazere Betezda

Slovensko je krajina bohatá na vody podzemné i povrchové. Mimoriadne časté sú u nás vody minerálne a tiež liečivé pramene, pri ktorých vznikli svetoznáme kúpele. Dlho by trvalo všetky vymenovať. Nedávno bola zverejnená správa, že pri dedine Pečeňady ( pri Trnave) bol objavený liečivý prameň vody v hĺbke okolo 2 500 metrov. Jeho voda má podobné zloženie ako svetoznáme voda z Vichy vo Francúzsku. Je prevdepodobné, že onedlho tu vyrastie “vodný svet”, na ktorý sa môžu tešiť osobitne ženy, keďže tento druh vody zlepšuje pleť.        Aj Palestína je zemou mnohých prameňov. Dostatok vody Hospodin Izraelcom oznámil ešte...