Kedy konať konventy a voľby v CZ

Generálne presbyterstvo sa tejto otázke venovalo na svojom zasadnutí dňa 29.1.2021 a prijalo nasledovné uznesenia.  Uznesenie č. 29-1/2021 GP ECAV na základe vzniknutej epidemiologickej situácie v SR, ktorá znemožňuje zasadnutia prípravných orgánov aj samotných zborových konventov posúva  termíny konania zborových konventov v ECAV nasledovne: Zborové konventy ECAV sa budú konať do jedného mesiaca po uvoľnení epidemiologických opatrení do tej miery, že umožnia zvolanie zborových konventov bez obmedzení počtu veriacich v chrámoch. Po ukončení zasadnutí zborových konventov sa do jedného mesiaca budú konať seniorátne konventy a následne po ich zasadnutí do jedného mesiaca aj výročné konventy dištriktov ECAV, následne zasadne Synoda...

Mária Rázusová–Martáková – ČISTÉ RUKY

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehršťami brať, i keby tma ti každú stopu skryla ty musíš, brat môj, čisté ruky mať. Len čistý človek robí čisté dielo, len čistý všetko riecť sa odváži, len čistý svetu účty skladá smelo len za čistým je pravda na stráži. Preto choď, brat môj, v plášti rozodratom, maj viacej mozoľov, menej peňazí, ale buď slobodný, buď v sebe pánom, a žiadna z temných síl ťa nezrazí!

Adorjáni Dezso Zoltán na ďalšie roky biskupom v Rumunsku

30. júna 2016 volebná komisia Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rumunsku otvorila volebné obálky zo všetkých 41 cirkevných zborov a zistila, že doterajší biskup Adorjáni Dezso Zoltán bol jednomyseľne bez protihlasov, či zdržania sa  opätovne zvolený za biskupa tejto cirkvi . Funkčné obdobie sa mu tým predlžuje na ďalších 12 rokov. Adorjáni sa narodil v roku 1964 a Protestantský teologický inštitút v Kluži ukončil v roku 1988. V rámci tejto cirkvi, s prevažne  maďarským jazykom, pracuje aj slovenský evanjelický seniorát v Rumunsku so strediskom v Nadlaku. /www.evangelikus.hu)

Harrison opäť zvolený za prezidenta LCMS v USA

Prezident (biskup) Matthew C. Harrison Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA  (LCMS)  bol po tretí raz zvolený v tejto funkcii. Vyslovilo sa zaňho 56,96% odovzdaných hlasov. Voľby sa konali od 11. do 14. júna 2016 elektronicky cez internet. Hlasovať mohli dvaja delegáti z každého cirkevného zboru. Jeho inštalácia bude na 66. zasadnutí synody tejto cirkvi v júli t.r. vo Milwaukee. LCMS je najväčšou luteránskou cirkvou konzervatívneho smeru. (www.selk.de)

Nový luteránsky biskup v Kolumbii

5. a 6. marca t.r. sa v hlavnom meste Bogota v cirkevnom zbore San Lucas zišla synoda Evanjelickej luteránskej cirkvi Kolumbie (IELCO), aby zvolila nového biskupa. Za nového biskupa bol zvolený pastor Benjamin Ojeda. Už raz zastával úrad biskupa. IELCO má 2500 členov, 16 cirkevných zborov, 7 misijných staníc, 12 pastorov a 5 pastoriek, 3 evanjelizátorov a dvoch kaplánov. (www.gustav-adolf-werk.de)

Pôst a voľby

A máme tu opäť pôstne obdobie. Je to čas prípravy nášho vnútra na slávenie Veľkej noci, príprava na velebenie Pána za Jeho lásku na dreve kríža a za vzkriesenie. Čas na zastavenie sa, stíšenie, spomalenie.  Čas na reflexiu, meditáciu, uvažovanie nad Písmom , modlitby. Čas na pokánie. Možnosť spojiť sa s Pánom  cez Jeho telo a krv. To sú všetko možnosti. Záleží len na nás, ako to využijeme, lebo práve teraz v pôstnom čase u nás na Slovensku máme predvolebnú kampaň. A tá nám nevytvára vonkajšie podmienky na toto všetko. Naopak: zaťahuje nás do špiny, blata, do kaluží … Kydanie,...