Sobáše

Kto patrí Pánovi Ježišovi, či brat alebo sestra v Kristovi, a chce vstúpiť do manželského stavu, tak by mal mať istotu, že tak robí s dušou, ktorá Mu rovnako patrí, ktorá prežila skutočné obrátenie k živému a pravému Bohu, ktorá Mu slúži a miluje Božie Slovo. V takej vážnej veci ako je sobáš, nemá byť rozhodujúca len náklonnosť jeden k druhému, ani uistenie o láske, ale rozhodujúca má byť istota, že obidvaja patria Pánovi a že ich spája Boh. Je nespornou vecou, že tu i tam v manželstvách veriacich ľudí je nesúlad a niekde aj obrovské ťažkosti. Príčiny bývajú rôzne, najčastejšie v povahách, ale aj vo vonkajších vplyvoch a okolnostiach. Predovšetkým však...

Sobáš nepoctivých

„Tak teda vy, najmilší, vstupujete do kresťanského manželstva. Radosť, ktorá obyčajne chodieva s takouto udalosťou, nemálo je vám, bohužiaľ, skalená, čomu vy sami viete príčinu. Neprichádzate k výkonu tomuto svätému s vencom poctivosti Bohu i ľuďom milej, neprichádzate so srdcom čistým, ani s telom nepoškvrneným. Lebo povoliac mámeniu diabolskému a žiadosti tela nerozumnému a nečistému, zhrešili ste proti šiestemu prikázaniu Božiemu a v rúhaniu prišlo na vás slovo apoštolovo: ‚Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie; aby ste sa zdržiavali smilstva, aby každý z vás vedel používať telo, ktoré mu náleží, sväto a úctivo‘. Nemôžem, nesmiem o tom mlčať a musím vám to povedať, nie síce na väčšiu potupu vašu, ale pre...

Daniel Miloslav Bachát — Veno

I.Nádherná svadba Irenyhlučne bola slávená,tešil sa ženích: tisíceobdržala do vena. A šťastie páru mladémukaždý zaiste prial,veď mali hojnosť, aký byich mohol stretnúť žiaľ? Ako letá šli a šťastie tiežs tisícmi zmizlo;a tvár panej zbledla,pánovi zvráskalo čelo. A v dome zloba, nepokoja na ňom kliatba ležía v ňom najnešťastnejší párktorému čas v hrôze beží. II.Jednoducho šla Júliak sobášu vystrojená,bola chudobná, ale veselá:Bibliu mala do vena. A páru tomu chudobnémukaždý kríž predpovedal,veď mladý zať nemal toľkočím ženu by vychoval. Ako letá šli a nešťastievždy viac a viac mizlo,a líca panej rozkvitlia manžel jasnil čelo. A v dome radosť, blaho, pokoj,anjelské nažívanie;Biblia priniesla...

O stave manželskom

Stav manželský Boh ustanovil hneď v raji, keď dal Adamovi ženu, aby mu bola pomocou a keď povedal: „Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.“ (1M 2, 18—24; Mt 19, 4—6; Ef 5, 31). Z tohoto slova Božieho vyplýva, že manželstvo je to najužšie spojenie medzi mužom a ženou, od Boha na to ustanovené, aby spolu žili a bývali v úprimnej láske a manželskej vernosti, dokiaľ by ich smrť nerozlúčila. Boh manželský stav ustanovil zo svojej neskonalej lásky k nám, a aby rozhojnil naše šťastie tu na zemi a učinil našu cestu...

Opozícia proti homosexuálnym sobášom v Nórskej cirkvi

V Nórskej cirkvi sa ozvala opozícia proti schváleniu sobášov homosexuálnymi pármi. Sobáše považujú za akt proti  Biblii a popierajúci cirkevnú a ekumenickú tradíciu.  Na jej čele stojí pastor Dag Oivind Ostereng. Presne sa nevie, koľko je duchovných a laikov v cirkvi proti tomuto aktu, no už hneď po hlasovaní 200 duchovných podpísalo vyhlásenie o situácii v Nórskej cirkvi. Osterteng patrí ku konzervatívnemu krídlu v cirkvi a je členom skupiny Carissimi. Podľa výskumu 44% opýtaných by opustilo Nórsku cirkev. Zostať v nej by chcelo iba 34%. Nórska cirkev je štátna, liberálneho zamerania. Okrem nej v krajine pôsobí aj malá konzervatívna, Biblii verná...