Svedectvo o svätom Bohu

 Svedectvo o svätom Bohu Dnes radostne Ťa chceme chváliť – Svätý –Ústami, srdcom jednu pieseň pieť!Bože, nad všetky povýšený svety –A predsa lásky rozprestieraš sieťNa duše naše, srdcia poškvrnené -…Dnes na kolenách chceme vyznávať:Tys’ Pánom naším, Pánom nebies, zeme!Stratený raj nám v sebe prinavráť !K svätému sľubu zaviaž, Bože milý,Trojica svätá, z ktorej prúdi jas…Ó, k sláve Tvojej by sme iba žili!Do rúcha lásky, pravdy odej nás!  Amen (Z.O.) Iz 6, 1- 8: “V roku keď umrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. (2) Serafi stáli nad Ním, každý...

Trojica Svätá

My evanjelickí kresťania veríme a učíme, že Boh je neobsiahnutým večným Stvoriteľom všetkých viditeľných i neviditeľných vecí, všetko obživujúci, všemohúci, nadovšetko múdry, milostivý, spravodlivý a pravduhovoriaci.   My teda zamietame a považujeme za ohavnosť učenie o množstve bohov a rôzne slúženie iným bohom. Je len jeden Boh – túto pravdu nám ohlasuje každý list Písem Svätých. Na Sinaji zaznel ten najsvätejší hlas: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ Mojžiš opakuje tento hlas tými napomínajúcimi slovami: „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin“ 5M 6, 4. Skrze ústa svojho proroka osvedčuje Hospodin zástupov: „Ja...

Anička Jurkovičová – Hurbanová – verná dcéra slovenského národa

   Anička Jurkovičová – Hurbanová – verná dcéra slovenského národa                   (*6.apríla 1824 – + 2.februára 1905)     200.výročie narodenia prvej slovenskej ochotníckej herečky v niekdajšej Nitrianskej stolici Aničky Jurkovičovej neušlo pozornosti mnohých kultúrnych pracovníkov, novinárov, hercov, ochotníkov i radových občanov najmä z miest súvisiacich s jej životom a službou slovenskému národu. Slovenská pošta vydala v tomto roku poštovú známku pripomínajúcu 200.výročie jej narodenia. Evanjelikom je jej život a služba dobre známa, vzácna a trvalo inšpirujúca a preto si jej osobnosť ako vernej evanjelickej kresťanky radi pripomíname.          Anička...

Martin Braxatoris — K Trojičnej dobe

Tie slávnostné, hľa, naše zvučné zvonyjak slávno-krásne vydávali tóny!plesala duša — plesať neprestáva —v zvuk miešala sa miliónov Sláva! Zvon vianočný sa prvý ozval svetu:Ó, hľaďte, ľudia, koľko lásky je tu,lásky to Boha Otca, Hospodina:tak miloval svet: Dal mu svojho Syna! Potom sa ozval zvon, toť, Veľkej noci:Ó, koľko lásky, koľko sily, moci:hľa, Bohsyn umrel za nás preboľave,v deň tretí vstal a žije v moci, v sláve! V posled sa ozval zvon, toť, svätodušný:Ó, vyjasni svoj pohľad smutný, krušný,človeče! tu tvoj Utešiteľ v smútku,tvoj Posvätiteľ, Vodca k nebu v skutku! A teraz spolu v harmonické tónysa rozzuneli naše zvučné zvony,čuj: Milosť Otca, láska jeho Synaa účastenstvo Ducha Hospodina —...

Narodil si sa znovu?

Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo...

Ján Stránsky a jeho doba

        Ján Stránsky a jeho doba       Pri 300. výročí smrti verného, smelého, horlivého a nezlomného svedka Kristovho a evanjelického farára Jána Stránskeho si môžeme uvedomiť pravdivosť slov nábožného pevca:  “Dedičmi tých sme, čo umierali  pre pravdu Tvoju za časov zlých,  a ktorí túžbu len jednu mali, abys‘ bol Pánom potomkom ich” .(ESP č.565,v.3)     Ján Stránsky sa narodil na Myjave v rodine, ktorej pôvod niektorí hľadajú medzi exulantami z Čiech, alebo Moravy po bielohorskej porážke. O dátume jeho narodenia, rodičoch a mladosti nemáme žiadne informácie. Jeho meno sa po prvý krát objavuje v...

František Jesenský Mošovský — Ó príď, Duchu Svätý!

Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,ty útecho naša, sila, pomoc istá!Príď, nech nás tvoj vánok ľúby obohatí,z temnosti vyvedie k svetlu, k viere v Krista. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás diabol, svet a telo naše mámi!Pomôž nám víťaziť, by nás jedovatýprotivník nezmoril, drž stráž vždy nad nami. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,keď nás tlačia hriechy, úzkosť dušu zviera!Odhaľ nám ten prameň lásky prebohatý:Golgatu, že verný večne neumiera. Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,v každom kríži, biede! Osvedč, že to práveje naše lekárstvo, balzam z neba vzatý;že jedine kríž je cesta k večnej sláve! Ó príď, Tešiteľu pravý, Duchu Svätý,utíš všetky sváry, búre, nepokoje!Nech...

Martin Braxatoris — Turíce

Jak predpovedal skrze prorokovže učiní vec novú, cesty schodnéže spôsobí, i prúdy potokov,kde predtým púšte spráhle, neúrodné,by nehynul ľud jeho zvolenýzlou žizňou v púšti, no by — miesto piesky —rozkošnou nivou šiel, a — kojenýz vôd živých — prišiel v Kanaán nebeský: tak učinil On, sľubov plniteľvždy verný, Boh náš večne milostivý . . .Deň päťdesiaty prišiel, — Spasiteľvozvýšený, hľa, nové koná divy:Od neho prúdom splýva Svätý Duch,čo vody jarné púšťam k zúrodneniu,by sadom Božím stal sa svet, kde ruchvrie jara ducha veriacim k spaseniu. Učeníci verní pospolusú zhromaždení v túžbach, v jednej mysli — :Duch svätý v prúdoch splýva na dolu,nad hlavami, hľa, plamy pozablisly, —Prijali Ducha,...

Rehor Uram Podtatranský — Máličko . . .

(J 16, 16) „Máličko a neuzrietemňa!“ — Pán k svojim smutno vraví,keď dokonal dielo v svetea do večnej prejsť mal slávy.A to slovo boľasť tvorí,a to slovo srdce raní,a tá rana páli, horí,a duch upí v ťažkom lkaní! — Odísť má On? Pán ich milý, —a s ním túžby jejich všetky,ktoré mali, ktorým žili,zhynú jak pod mrazom kvietky!Odíde On! — Ach, a onibudú v svete sirotami!Ktože, kto sa ku nim skloní,keď tak budú sami, sami? „Máličko a neuzrietemňa!“ tak vzdychá otec milý,keď ho trápna nemoc hnetie,keď deň žitia sa mu chýli;keď tak vidí vôkol svojejplakať milých trápnej lože;dietok, ženy preúbohejvzdychy...

Či Kristus skutočne vstúpil do neba?

Kresťanská viera učí, že Pán sa po svojom zmŕtvychvstaní štyridsať dní zjavoval učeníkom. V štyridsiaty deň zhromaždil všetkých na Olivovej hore a „vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im ho spred očí.“ A Boží anjeli osvedčili: „Mužovi galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba“ (Sk 1, 9; 11) V tejto viere je pred nami všetkými útecha pre nás. Teší nás, že náš milý Pán a Spasiteľ je v nebi, po pozemskom ponížení je povýšený, po mnohom a ťažkom utrpení došiel...